Ruim 13.000 ‘stuitingsbrieven’ om verjaring recht op schadeclaim Lelystad Airport te voorkomen

schade lelystad airport

Ruim dertienduizend particulieren en bedrijven hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) begin dit jaar een stuitingsbrief gestuurd. In de brief gaven ze aan dat ze hun recht op het claimen van een vergoeding van eventuele schade door Lelystad Airport veilig wilden stellen. Driekwart van de brieven komt uit Gelderland en Overijssel. Dat blijk uit cijfers die de samenwerkende burgergroepen hebben opgevraagd.

Begin dit jaar waarschuwden juristen van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), dat op 1 april de officiële termijn van vijf jaar verliep waarbinnen een verzoek tot vergoeding van schade door Lelystad Airport kon worden ingediend. Een merkwaardige situatie, want de opening van dit ‘vakantievliegveld’ is door foutieve rapporten en onder druk vanuit de samenleving keer op keer uitgesteld. Daardoor weet niemand of en zo ja hoeveel schade, bijvoorbeeld door waardevermindering van huizen, kan worden oplopen, mocht het vliegveld toch ooit opengaan.

Vanuit SATL is een advocatenbureau geraadpleegd gespecialiseerd in schadeclaims, en deze kwam met de volgende inschatting: Voor een gemiddeld huis in Gelderland van € 313.500 is de te verwachten waardedaling € 9.405 tot € 31.350, wat neerkomt op een waardedaling tussen de 3 en 10%.

SATL verwacht intussen dat Lelystad Airport gesloten blijft. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen adviseerden zijn juristen om vóór 1 april persoonlijk en aangetekend een zogeheten stuitingsbrief naar IenW te sturen. Door dat te doen wordt de claimtermijn verlengd. De groepen van SATL verspreidden de boodschap en organiseerden onder meer in Dalfsen, Hattem en Oldebroek informatie- en tekensessies. B&W van Heerde belegden zelf een gemeentelijke bijeenkomst en vroegen SATL uitleg te komen geven.

 De helft uit Gelderland

Het Schadeloket Luchtvaart van het ministerie van IenW heeft zijn handen vol gehad aan de verwerking van het ongekend grote aantal brieven die elk afzonderlijk moesten worden afgehandeld en beantwoord. Cijfers konden daardoor niet meteen worden verstrekt. Op verzoek van SATL zijn ze nu beschikbaar gesteld.

In totaal heeft IenW 13.025 stuitingsbrieven ontvangen. Daarvan zijn 130 ongeldig verklaard, omdat ze te laat binnenkwamen. Van de geldige 12.895 zijn 261 afkomstig van bedrijven en 12.764 van particulieren.

De twee provincies waar de zorgen én het verzet tegen het vakantievliegveld het grootst zijn, gaan veruit aan kop: Gelderland met meer dan de helft van het totaal (6.809) en Overijssel met een kwart (3.209). Met bijna een vijfde (2.425) komt Flevoland op plaats drie. Klaarblijkelijk maken meer Flevolanders zich zorgen over het vliegveld in hun omgeving dan hun provinciebestuur graag wil doen voorkomen. Samen nemen de drie provincies ruim 96 procent voor hun rekening. De rest komt hoofdzakelijk uit Friesland, Utrecht en uit Noord- en Zuid-Holland.

 Veel uit Noordoost-Veluwe

Een inventarisatie naar gemeente of woonkern heeft het Schadeloket niet gemaakt. Navraag in Heerde leert dat deze Noordoost-Veluwse gemeente, die actief brieven verzamelde, maar liefst 1.178 exemplaren bij IenW afleverde. Daarnaast zullen ook individuele Heerdenaren zelf een brief hebben gestuurd. Naar verwachting hebben ook vanuit de Oldebroekse kernen Wezep, Hattemerbroek en Noordeinde veel ongeruste mensen gereageerd, net als vanuit het aangrenzende Hattem. De Noordoost-Veluwe ligt pal onder de geplande lage vliegroutes en boven het gebied zouden de vliegtuigen ook nog eens met veel lawaai en uitstoot moeten doorstijgen. Van elders op de Oost- en Zuid-Veluwe en uit het actieve Overijsselse Vechtdal zullen eveneens velen uiting hebben gegeven aan hun zorgen over de nadelige gevolgen van het ‘pretvliegveld’ voor hun woon- en leefomgeving.

Lees hier de eerdere berichten:

voorkom verjaring lelystad airport    flevoland

Overzicht op basis van de door Schadeloket Luchtvaart van het ministerie van IenW verstrekte gegevens.

NB. Helaas verstrekte het Schadeloket onvolledige gegevens, na navraag  door ons (na publicatie) werden de juiste gegevens verstrekt. Het feitelijk aantal ingezonden stuitingsbrieven ligt hoger dan eerder vermeld.

Totaal door IenW ontvangen 13.102
Te laat en niet rechtsgeldig 132
Op tijd en rechtsgeldig 12.970
% van 12.970
Gelderland 6.809 52,5%
Overijssel 3.209 24,7%
Flevoland 2.425 18,7%
Friesland 220 1,7%
Utrecht 101 0,8%
Drenthe 75 0,6%
Noord-Holland 68 0,5%
Zuid-Holland 37 0,3%
Noord-Brabant 10 0,1%
Limburg 9 0,1%
Groningen 6 0,1%
Zeeland 1 0%

Minister ondermijnt met eigen onderzoek noodzaak groei luchtvaart

Economische onderbouwing in de Luchtvaartnota ter rechtvaardiging van de groei van de luchtvaart en de opening van Lelystad Airport rammelt. Dit blijkt na toetsing op verzoek van het ministerie van I&W zelf.

Onder druk van de toenemende kritiek, waaronder die van SATL, op de manier waarop het ministerie van I&W de economische effecten van de luchtvaart tot nu toe in beeld brengt heeft het ministerie als reactie besloten om deze effecten in de PLAN MER van de luchtvaartnota zelf te laten toetsen door het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) en drie hoogleraren: Erik  Verhoef  (hoogleraar Ruimtelijke Economie, VU Amsterdam, Bert van Wee (hoogleraar Transportbeleid, TU Delft) en Wouter Dewulf (academisch directeur C-MAT, Universiteit Antwerpen).

De conclusie van dit onderzoek laat weinig heel van de economische bevindingen in deze MER van de Luchtvaartnota!

‘De Plan MER geeft door het niet beschouwen van een aantal belangrijke componenten van maatschappelijke welvaart, geen beeld van de volledige economische effecten voor Nederland als geheel. Daarnaast geeft de aanpak nog geen goed zicht op de effecten van de voorkeursstrategie.’ (zie afbeelding) Hier is een link naar de pagina waar u deze documenten kunt downloaden

De toetsingscommissie adviseert in de vervolgfase meer concreet en correct uitgevoerde elementen van de voorkeursstrategie te onderbouwen met een Maatschappelijk Kosten-Baten Analyse (MKBA)
Een MKBA geeft naast inzichten in het geheel van maatschappelijke kosten en baten van de beleidsmaatregelen ook een beter beeld van de economische effecten voor Nederland als geheel.

De door de toetsingscommissie voorgestelde MKBA zien we gaarne tegemoet. In opdracht van SATL hebben de gerenommeerde economen Manshanden en Bus in 2019 een second opinion op de Verkennende MKBA beleidsalternatieven luchtvaart (Decisio/SEO 2018) uitgevoerd. (https://satl-lelystad.nl/2019/06/25/mkba/)
De conclusie van deze second opinion is dat verdere groei van de luchtvaart nadelig is voor welvaart en welzijn in Nederland. De maatschappelijke kosten overstijgen de baten. Krimp is maatschappelijk voordelig en daarin past zeker niet het openen van een nieuw vliegveld.

Conclusie en reactie van SATL in deze is dat hiermee wederom is aangetoond dat het mantra vanuit het Ministerie I&W dat ‘de groei van de luchtvaart van nationaal economisch belang is en daarom Lelystad Airport zo spoedig mogelijk open moet’ een loze kreet is waarvoor een correcte onderbouwing ontbreekt.

Dr. Manshanden: ‘de huidige kennisbasis is meer dan toereikend om in te zien dat groei van de luchtvaart maatschappelijk nadelig is, temeer daar luchtvaart voornamelijk wordt gebruikt voor consumenten op vakantie en familiebezoek. Bovendien is het juist dat segment dat sterk groeit’

Voor meer Informatie m.b.t. de uitgevoerde MKBA namens SATL:
ing. J.C.Baumann;
email: baumannaenk@gmail.com
telefoonnummer:  0655324579

Zienswijze SATL op ontwerp-Luchtvaartnota: Fundamentele herziening nodig.

zienswijze luchtvaartnota

‘Het Nederlandse luchtruim is te klein om alle behoeften van luchtruimgebruikers en duurzaamheidsdoelen te faciliteren.’

Onlangs presenteerde minister van Nieuwenhuizen de ontwerp- Luchtvaartnota 2020-2050. De kritiek hierop was niet mals. Lees hier de eerste reactie van SATL op de teleurstellende luchtvaartnota.

Men kon een zienswijze op de ontwerp-Luchtvaartnota indienen. Ook SATL heeft een zienswijze ingediend.

Kortgezegd: De ontwerp nota kan de toets der kritiek niet doorstaan en behoeft fundamentele herziening.

De zienswijze omvat:

  • Een indringende oproep om niet het ministerie, maar een onafhankelijke partij toezicht te laten houden op het verzamelen, inventariseren, wegen en beantwoorden van de binnengekomen zienswijzen en op de verantwoording daarvan;
  • De bezwaren toegelicht in 10 punten;
  • 4 specifieke aandachtspunten.

Hier vind je de zienswijze van SATL:

Zienswijze-SATL

Gebruikte afkortingen:

RLI  Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
MKBA  Maatschappelijke kosten-baten analyse
VVR Verkeers Verdelings Regeling
LVNL Luchtverkeersleiding Nederland
CCO Continuous Climb Operations
CDO Continuous Descent Operations
45dBden       Etmaal-gemiddelde geluidsbelasting met 45 dB
40dBnight   Nacht-gemiddelde geluidsbelasting met 40 dB

Luchtvaartnota 2020-2050

In de luchtvaartnota 2020-2050 (nu nog in concept maar daar worden geen aanpassingen in verwacht) staat op p.50 het volgende:

De titel erboven is ronduit misleidend, duidelijk wordt de motivatie uitgelegd: “dit moet leiden tot meer capaciteit en efficiency” .. dus ‘stiller’ moet komen vanuit het grondbegrip ‘méér’. Verderop staat geluidshinder heeft een prioriteit tòt  1.800 meter… Een zeer beperkte prioriteit.

Hiermee is de richtlijn duidelijk: vanuit de samenwerking tussen ambtenaren en kabinet komt naar voren dat ‘laagvliegen’ in Nederland ‘normaal’ is.

Met andere woorden een snelweg kan men niet zomaar aanleggen langs bewoond gebied vanwege geluidsoverlast maar een snelweg boven de hoofden van mensen vormt geen probleem.

Het Nederlandse luchtruim is te klein om alle behoeften van luchtruimgebruikers en duurzaamheidsdoelen te faciliteren.

In een brief van de minister van I&W aan de kamer d.d. 1 juli 2020 wordt het resultaat beschreven naar het onderzoek voor herindeling van het luchtruim. De herindeling is heel erg ingewikkeld! Bovendien volledig afhankelijk van samenwerking met (voornamelijk) Duitsland.

De review concludeert verder dat het Nederlandse luchtruim te klein is om alle behoeften van luchtruimgebruikers en duurzaamheidsdoelen te faciliteren.
Download de brief hier.

Verder in de brief de route die wordt doorlopen:

NB: Er staat: doelstelling, niet verplichting of eis. Het mag, maar het hoeft niet.

NB: Er staat: “kunnen”. Er is een mogelijkheid. Die is er vandaag ook. En als het niet kan (dat kan altijd zijn) hoeft het dus niet.

NB: Er staat niets over nieuwe wetgeving, niets over handhaving, niets over het risico dat we het met Duitsland niet eens worden. Vrijblijvend halen we alle doelen!

U leest:
De minister legt de luchtvaart geen strobreed in de weg. Vroeger niet, nu niet, nooit niet!

Vlieghoogten in andere landen?

In Duitsland is er een minimale hoogte van 10.000 ft = 3.500 meter, tenzij noodzakelijk voor dalen of stijgen. Op een afstand van 30 NM (Nautische Mijl =55,5 km) van het vliegveld kan er gedaald worden.
Horizontale laagvliegroutes zijn in Duitsland daarmee niet mogelijk.

De minister zegt dat de laagvliegroutes zijn opgelost?

Zoals eerder beschreven staat in de luchtvaartnota dat

Dit is al een stuk beter dan voorgenomen “verbeterde” vlieghoogtes in Nederland.

Aangifte wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs rondom stikstofberekeningen Lelystad Airport

Ambtenaren en adviesbureaus betrokken bij manipulatie stikstofcijfers

Vandaag is aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van misdrijven rondom de stikstofberekeningen van Lelystad Airport: valsheid in geschrifte, beïnvloeding van verklaring, misbruik van gezag èn verduistering van bewijsstukken. Bij de aangifte zijn zowel topambtenaren van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, adviesbureaus en de directie van Schiphol betrokken. De aangifte betreft de stikstofberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport en PAS-meldingen. Het Openbaar Ministerie gaat de zaak onderzoeken.

Onjuiste berekeningen

Voor Lelystad Airport zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de te verwachten stikstofdepositie. In alle onderzoeken worden onjuiste uitgangspunten gehanteerd, zo ontdekt SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) in 2019. Op advies van Commissie Remkes zijn de bevindingen van SATL getoetst door Commissie m.e.r. en het RIVM. De actiegroepen worden in het gelijk gesteld: De stikstofberekeningen zijn inderdaad onjuist.

SATL heeft een reconstructie gemaakt van de stikstofberekeningen sinds 2014. Daaruit blijkt dat in de verschillende versies van de MER onjuiste aannames resulteren in opvallend lage stikstofwaarden. De waarden zijn zó laag dat Lelystad Airport geen natuurvergunning hoefde aan te vragen. Terwijl zowel de ambtenaren als de ingehuurde adviseurs geweten moeten hebben dat deze berekeningen niet juist kúnnen zijn. Zowel Commissie m.e.r als de Tweede Kamer zijn meermaals verkeerd geïnformeerd. Het bewust verstrekken van onjuiste gegevens in deze situatie is een economisch delict en daarmee strafbaar.

Niet bestaande review

Zo verwijst minister van Nieuwenhuizen in een verklaring over de naar beneden aangepaste berekeningen, naar een fout in de programmacode. Deze verklaring blijkt niet te kloppen. Ook verzochten ambtenaren van het ministerie van I&W in 2014 de MER te herzien, zogenaamd vanwege een uitgevoerde review met substantieel lagere stikstofwaarden. Misbruik van gezag, zo lijkt het. Want de betreffende review blijkt niet te bestaan, zo heeft de minister de Kamer onlangs laten weten.

 Controle onmogelijk

Opvallend is het feit dat het ministerie wel de resultaten van de stikstofberekeningen vrij geeft, maar de onderliggende berekeningen geheim houdt. Dit is ongebruikelijk en maakt controle onmogelijk. Vragen hierover van zowel Kamerleden als burgers worden niet beantwoord of ontweken. Ondanks vele (WOB) verzoeken, weigeren het ministerie en de betrokken adviesbureaus elke medewerking.

“Aangifte wegens valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijs rondom stikstofberekeningen Lelystad Airport” verder lezen

Verzet tegen plannen Lelystad Airport groeit: weer twee actiegroepen sluiten zich aan

verzet tegen lelystad airport

Ook actiegroepen uit Klarenbeek en Dronten sluiten zich aan

Onlangs hebben ook Niet-Over-Dronten en Lelygate zich aangesloten bij SATL. Hiermee staat de teller inmiddels op 20 actiegroepen die zich verenigen in SATL.

De actiegroepen van bezorgde burgers verzetten zich gezamenlijk tegen de schadelijke laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport en de werkwijze van Schiphol en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Met de twee nieuwkomers versterkt SATL haar positie, wordt expertise samengebracht en vergroot ze haar achterban en bereik.

Inmiddels is de opening van Lelystad Airport reeds 4x uitgesteld. Uitstel vanwege onder meer door de actiegroepen aangetoonde fouten in zowel de berekening van de geluidsoverlast als de stikstof berekeningen. De laagvliegroutes zijn echter nog niet van de baan. Onder meer de groei van het aantal actiegroepen dat zich verenigt in SATL laat zien hoe het gezamenlijk verzet tegen Lelystad Airport verder toeneemt.
Samen sterker

Erik Neuteboom van ‘Lelygate’ is blij met deze samenwerking “Niks doen is geen optie, alleen samen kunnen we opkomen voor de belangen van de burger . Maar eigenlijk is het te gek voor woorden dat het zo moet gaan.

Ook Kees Kielen van ‘Niet Over Dronten’ voelt zich gesterkt door de aansluiting bij SATL. “Mensen komen in Flevoland wonen vanwege de rust, daar passen geen laagvliegende vliegtuigen bij. Samen staan we sterker in de strijd tegen laagvliegen.”

Lees hier meer over SATL.

Hier vind je meer over de aangesloten actiegroepen.

Teleurstellende Luchtvaartnota: groei blijft het motto

Minister blijft doordrammen op opening Lelystad Airport, terwijl bestaansrecht ontbreekt.

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) zijn zwaar teleurgesteld in de door minister van Nieuwenhuizen gepresenteerde ontwerp Luchtvaartnota. ‘Volledig achterhaald en het ontbreekt aan elke realiteitszin’ vat SATL voorzitter Leon Adegeest samen.

De ontwerp Luchtvaartnota moet antwoord geven op de vraag hoe de luchtvaart zich dient te ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid tot 2050. Een zeer relevante vraag in een tijdperk van grote klimaatuitdagingen, corona-crisis en groeiende weerstand tegen de luchtvaart. De inhoud van de nota is echter  teleurstellend, een degelijke visie ontbreekt en ouderwetse groei is het doel. De nota gaat voorbij aan de veranderende tijdsgeest. Een tijd waarin schone lucht, gezondheid en welzijn van mensen voorop moeten staan.

Zogenaamde ‘nieuwe koers’ is wassen neus

De luchtvaart is een zeer complex dossier, zeker in een druk bevolkt land als Nederland. Dit vraagt om slimme oplossingen, goed leiderschap en een gedegen visie. Helaas heeft de minister deze kans laten lopen en een achterhaalde nota opgesteld. De minister probeert met woorden als ‘balans’ en ‘hinderbeperking’ de indruk te wekken een nieuwe koers te varen en daarbij oog te hebben voor alle partijen.  Fikse groei, inclusief het openen van een nieuwe luchthaven Lelystad Airport, en het faciliteren van Schiphol is het ultieme doel, waarbij alle middelen lijken geoorloofd. Zo is het groei scenario met name gestoeld op electrisch vliegen, terwijl  algemeen bekend is dat dit technisch onhuitvoerbaar is en berekeningen in de nota onjuist zijn.

Puinhoop

Nergens wordt gesproken over de puinhoop van dossier Lelystad Airport. Stelselmatig wordt listig naar een gewenste uitkomst toerekent. Zo is de MER feitelijk onjuist is gebleken en ook bij de MKBA is naar een gewenste uitkomst toegerekend. Een positief effect van Lelystad Airport op de economie wordt voorgespiegeld, terwijl het omgekeerde het geval blijkt te zijn. Nog steeds is grote onduidelijkheid over de luchtruimherziening en geen oplossing voor de schadelijke laagvliegroutes. En niet onbelangrijk: Lelystad Airport is strijdig met een breed scala aan wetten en Europese verdragen. Niet voor niets is de opening van Lelystad Airport opening reeds vier maal uitgesteld.

Participatie voorgekookt menu

“Teleurstellende Luchtvaartnota: groei blijft het motto” verder lezen

Commissie mer en RIVM stellen SATL in gelijk: Stikstofberekeningen Lelystad Airport onjuist

Na eerder aangetoonde fouten in geluidsberekeningen blijkt nu ook de stikstofberekening niet in orde te zijn. In tegenstelling tot eerdere conclusies dient natuurvergunning wél aangevraagd te worden.

Wederom fouten in rapporten van ministerie I&W

In 2019 stuit SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen) op fouten in de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. Met onjuiste aannames lijkt toegerekend te zijn naar een uitkomst, die ertoe leidt dat voor de luchthaven geen natuurvergunning aangevraagd dient te worden. Op advies van commissie Remkes zijn de bevindingen van SATL getoetst.
Zowel de commissie voor de milieueffectrapportage (mer) als RIVM zijn duidelijk: SATL wordt in het gelijk gesteld. De stikstofberekneingen voor Lelystad Airport zijn inderdaad onjuist. Eerder toonde SATL fouten aan in de geluidsberekeningen voor Lelystad Airport.

Bevindingen RIVM en commissie mer zijn degelijk, maar met kanttekeningen

SATL heeft kennisgenomen van het rapport van RIVM en de commissie mer en constateert dat deze hun werk degelijk hebben gedaan. Met SATL constateren de commissie mer en RIVM opnieuw dat de onderbouwing van de berekeningen nog steeds een probleem is. Er is oa. voor de stikstofdepositie onterecht gerekend met een enorm grote warmte-inhoud, waardoor de bepaalde deposities te laag waren. De door het ministerie gepresenteerde berekeningen zijn niet transparant en niet te controleren.

Een aantal aandachtspunten:

  • Door de slimme vraagstelling van het ministerie van I&W is behoorlijk gestuurd in het onderzoek. Daardoor blijft een aantal punten niet opgehelderd en kleeft er een politiek tintje aan de bevindingen;
  • De Commissie refereert b.v. aan de ruimte die gereserveerd zou zijn in de PAS, o.a. voor het wegverkeer en dat daarom het wegverkeer niet in de berekeningen hoefde te worden meegenomen. Echter hoe groot die reservering was, blijft (ondanks Wob verzoeken) onduidelijk;
  • De stikstofdepositie boven 914 meter geeft een significante bijdrage en dient te worden betrokken bij de besluitvorming;
  • De Commissie spreekt over “verwarring” (er was geen dwingend voorschrift) waar het gaat om toe te passen regels, zoals de warmte inhoud.
    SATL is van mening dat de regels erg duidelijk waren: zowel het RIVM, als TNO adviseerden 0; tevens de standaard invoerwaarde voor het rekenmodel. Volgens SATL is hier bewust van afgeweken.

Nieuwe stikstofberekening noodzakelijk

Door de uitspraak van de Raad van State geldt de PAS niet meer. Dit maakt dat de stikstofdepositie voor Lelystad Airport opnieuw moet worden berekend. Op een correcte en volledige manier en voor alle onderdelen van de operatie, de vlucht én het wegverkeer En volgens de geldende regels. Niet alleen voor Lelystad Airport, maar voor alle grote luchthavens, die nu alle zónder een noodzakelijke natuurvergunning opereren.

‘Wakker worden Flevoland!’ – Stel je recht op schadeclaim nu veilig

flevoland

Bezorgde burgers verenigd in de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) waarschuwen medeburgers en ondernemers van Flevoland dat ze per 1 april 2020 hun recht op een schadeclaim verliezen.

In tegenstelling tot andere gemeenten en provincies heeft de lokale politiek van Flevoland besloten haar inwoners niet te informeren. Terwijl het juist de bewoners van Flevoland zijn die hard geraakt worden als Lelystad Airport opengaat. De huizenprijzen zullen dalen tot wel 10%, is doorgerekend door experts. Het is wettelijk geregeld dat dit soort schade verhaald kan worden. Echter, de schade kan alleen verhaald worden als het recht op aanspraak niet is verjaard. In het geval van Lelystad Airport verjaart dit recht reeds per 1 april 2020.

Op 6 maart 2020 gaan mensen van de verschillende actiegroepen, verenigd in SATL, naar locaties in Flevoland. Om mensen persoonlijk te waarschuwen. Er rijdt een omroepwagen rond en er wordt geflyerd op drukbezochte plaatsen. Ook ondernemers in de recreatieve sector worden gewaarschuwd. Want ook die worden hard geraakt als Lelystad Airport opent.

‘Wakker worden Flevoland!’

“In de andere provincies worden mensen goed geïnformeerd door de lokale politiek. Er zijn voorlichtingsavonden, nieuwsbrieven en mensen worden geïnformeerd via de huis-aan-huisbladen. Sommigen gemeenten helpen hun inwoners met het sturen van de brieven. Maar niet in Flevoland. Daarom doen wij dit. Voor de mensen. En we proberen zoveel mogelijk Flevolanders te bereiken.”

“Flevolanders horen al jaren niets anders dan dat het vliegveld hen heel veel zal opleveren. Dat laagvliegen gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren, wordt er niet bij verteld. En dat je huis in waarde daalt door geluidsoverlast, al helemaal niet. Schandalig, als je daarover nadenkt.” Aldus Marjolijn Blok van SATL.

De omvang van de schade

De schade is aanzienlijk. Hoe het precies zit? Lees er hier meer over.

 

Nieuw onderzoek wijst uit: Veiligheid Lelystad Airport wel degelijk punt van zorg

vogelbotsing lelystad airport veiligheid

Het onlangs gepubliceerde onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels door Lelystad Airport wakkerde de discussie over de veiligheid weer hevig aan. Trekkende vogels vliegen niet alleen over het laagvlieggebied boven het IJsselmeer, maar ook op 2 tot 3 kilometer hoogte. 

Tweede Kamerlid Van Raan (Partij voor de Dieren) heeft hierover kritische vragen gesteld aan de ministers van I&W, LNV en Defensie. Deze 20 vragen vind je hier.

‘Vragen om problemen’

Het betreft het onderzoek “High-Resolution Spatial Distribution of Bird Movements Estimated from a Weather Radar Network” van het KNMI. Uit dit radaronderzoek blijkt dat deze nieuwe onderzoeksmethode, die gebruik maakt van de KNMI weerradar van Herwijnen, over aanzienlijk grotere afstand vogels kan waarnemen. En bovendien ook kan waarnemen op grotere vlieghoogten.

In dit rapport wordt op basis van nieuwe radarmetingen opnieuw geconstateerd dat trekvogels tot een hoogte van zo’n 3.500 meter vliegen. Ook wordt geconstateerd dat tussen 17.00 en 6.00 uur hoge vogelconcentraties voorkomen vooral langs de IJsselmeerkust, Friesland en de Flevopolders! (Zie de afbeeldingen op pagina 9 en 10). De routes van vogels lopen precies door de geplande laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. Dat is volgens experts vragen om problemen.

Eerder literatuuronderzoek naar vogelbotsingen en Lelystad Airport als onderdeel van de Milieu Effect Rapportage was zeer beperkt. En de diverse experts waren dan ook zeer kritisch op de kwaliteit en betrouwbaarheid.  Minister van Nieuwenhuizen heeft nooit gereageerd op toenmalige kritische vragen over de veiligheidsrisico’s.

Hier vind je meer over de veiligheid 

Opmerkelijke toename birdstrikes op Schiphol

Opmerkelijk is ook de toename van het aantal botsingen tussen vogels en vliegtuigen op Schiphol. Terwijl het aantal vliegbewegingen in dezelfde periode minder toenam. Dit valt te lezen op pagina 28 van “Staat van Schiphol 2019” van de Inspectie Leefomgeving en Transport. In 2015 waren dat 504 aanvaringen, in 2019 werden 670 aanvaringen met vogels gemeld. Dat is dus een toename van 33 % van het aantal geregistreerde aanvaringen van vliegtuigen met vogels.