Geluidsoverlast

Berekenen van geluid

Met het bekend worden van de aanvliegroutes voor Lelystad Airport ontstonden bij omwonenden in de wijde regio ook de zorgen over geluidsoverlast. Meer over het effect van geluidsoverlast op gezondheid is te vinden op deze pagina (klik hier). Vanuit de overheid en het ministerie wordt steevast beweerd dat het met de geluidsoverlast van Lelystad Airport echt wel mee valt. Bij bestudering van de stukken die hieraan ten grondslag liggen, blijkt dat er wordt uitgegaan van een lager geluidsniveau dan realistisch te verwachten is.

Geraadpleegde experts:

Dr. ing. P. Sijtsma
Advanced AeroAcoustics B.V.

Ing. W. van der Veen
Akoesticus

Dr. ing. L. Adegeest
Consultant. Afgestudeerd in maritieme techniek TU Delft. Gepromoveerd  op onderzoek scheepsbewegingen .

 

Fouten in de berekening van de geluidsoverlast, waarden veel te laag weergegeven

In de MER2018 is de weergegeven geluidsbelasting (veel) te laag door verschillende structurele fouten.

Bewust gebruik gemaakt van verouderde rekenmethode

De berekening van de geluidsbelasting in de MER 2018 voor Lelystad Airport is bewust gedaan met verouderde rekenmethode (NRM) en niet met de methode CEAC doc29 (Doc29) die het ministerie als sinds 2016 bezig is te implementeren. Op basis van de EU-richtlijn moet De Doc29 per 1 januari 2019 worden toegepast op 'belangrijke luchthavens' waar LA ook onder valt. De minister weet dat ze gebruik maken van verouderde rekenmethodes waarvan bekend is dat er grote fouten inzitten maar kiest ervoor deze methode toch te gebruiken.

Dit heeft geleid tot een grote onderschatting van de geluidsbelasting van vliegtuigen en het vliegverkeer van de voor het luchthavenbesluit berekende geluidsbelasting.

Er blijkt een groot verschil te zitten tussen de berekende geluidscontouren volgens NRM en DOC29, grotendeels te wijten aan foute modellering van atmosferische demping in de NRM.
(Uitgebreide uitleg en verwijzingen naar reken methodes en documenten en kamerstukken vind u op blz 75-86 van het document zienswijze-SATL hier te downloaden.)

Veel hogere meetwaarden Belevingsvlucht is indicatie voor fouten in MER 2018

Op 30 mei 2018 vond de door het ministerie georganiseerde belevingsvlucht plaats. Zoals bekend, zijn er grote verschillen geconstateerd tussen wat gemeten is en wat eerder berekend was. Het gemeten geluid is substantieel hoger dan het berekende geluid.

Op 13 december 2018 publiceerde SATL het rapport: "Analyses Belevingsvlucht" door Leon Adegeest

Het betreft een kritische analyse van de rapporten:
A. “Onderzoek geluidmetingen belevingsvlucht Lelystad Airport”, To70, 17 oktober 2018
Analyse A  toont aan, dat de rapportages van To70 en DGMR incompleet zijn en een onjuist beeld geven van de resultaten.

B. “Contra-expertise Geluid Belevingsvlucht”, DGMR, 10 oktober 2018
Analyse B toont aan dat er wel degelijk een fout in de invoer van het rekenmodel zit, en dat de door de Minister gehanteerde verklaring, dat het binnen de ‘bandbreedte’ valt, onjuist is.

De resultaten van de belevingsvlucht geven aanleiding om de geluidbelasting opnieuw te berekenen met behulp van Doc29. Dit is op verschillende manieren feitelijk en wetenschappelijk onderbouwd.

Lees meer over het rapport en download het

Cumulatie vliegverkeer Schiphol ontbreekt

Kortom, in het MER 2018 is ten onrechte de cumulatie van vliegtuiglawaai van LA en Schiphol niet betrokken. Aangezien de lage vliegroutes van en naar LA het gevolg zijn van het huidige vliegverkeer van en naar Schiphol, kunnen deze effecten niet los van elkaar gezien worden.

Op grond hiervan kan het MER 2018 niet aan het luchthavenbesluit ten grondslag worden gelegd en kan het luchthavenbesluit niet worden vastgesteld. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk.
(Uitgebreide uitleg en verwijzingen naar reken methodes en documenten en kamerstukken vind u op blz 101-108 van het document zienswijze-SATL hier te downloaden.)

Maart 2019
Wegwijs in de geluidscontouren jungle
Onderzoek: P. Sijtsma

Augustus 2017
Analyse van de geluidstudie voor Lelystad Airport, MER-deelonderzoek 4a
Door dr. Ir. L. Adegeest  is een analyse gemaakt van het deelonderzoek geluid zoals dat bij het MER gevoegd is (versie 1.3 d.d. 27 juli 2017). Deze analyse is gebaseerd op de gegevens zoals die in het deelonderzoek geluid en andere openbare informatie (bijvoorbeeld zoals gepubliceerd door de Alders Tafel) terug te vinden zijn: Download het document hier

 

Uitleg bij de berekening van geluidscontouren, waarom de voor Lelystad Airport gehanteerde methode verouderd is en bovendien verkeerd toegepast. Download het rapport hier