Stikstof en luchtvaart in een Notendop

Wat is het probleem?

 • Er is teveel stikstof in de natuur gekomen en dit is schadelijk voor de natuur/biodiversiteit
 • Natura-2000 gebieden worden vanuit Europa beschermd; Nederland heeft een instandhoudingsplicht
 • We mogen geen extra stikstof uitstoten; sterker nog: het moet minder
 • PAS-regeling: groei en bouw  is mogelijk door compensatie-belofte in toekomst
 • Raad van State blokkeert PAS --> Bouwstop

Wie stoot wat uit?

Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is.

Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu, maar er zijn verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof).

Stikstof en Lelystad Airport

 • Als er wordt gevlogen wordt kerosine verstookt en komen er stikstofoxiden vrij
 • Wegverkeer naar het vliegveld stoot ook extra stikstofoxiden uit
 • Er wordt laag over natuurgebieden gevlogen die al overbelast zijn
 • Stikstofberekeningen voor Lelystad Airport zijn structureel te laag berekend
 • Tegen de richtlijnen van Europa in telt Nederland de uitstoot van de luchtvaart boven de 900 meter niet mee
 • En dat terwijl onderzoek aantoont dat 70% van de stikstof neerslaat van boven de 900 meter

Ministerie I&W en Schiphol berekenen dat natuurvergunning voor LA niet nodig is

Volgens de berekeningen in de MER (Milieu Effect Reportage) was de stikstofdepositie van het vliegveld met 45.000 vliegbewegingen minder dan 1 mol/ha/jaar en dat was onder de drempel waarvoor je een vergunning moest aanvragen.
Op deze manier kon het vliegveld zonder lang vergunningstraject worden geopend.

Rekenfouten

Wat bleek het geval? De berekeningen in de MER klopten helemaal niet!
Leon Adegeest van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) had de tijd genomen om de cijfers na te rekenen en begreep niet waarom hij op een véél hogere stikstof depositie uitkwam. Na enig speurwerk kwamen twee grote fouten naar voren:

 1. Stikstof uit een vliegtuig komt uit de motoren, die het naar achteren uitstoten. Omdat het vliegtuig snel voorwaarts beweegt verspreid het zich op die hoogte en koelt direct af.
  In de MER is de uitstoot berekend alsof het uit een schoorsteen komt en dan ook nog eens alsof die gassen zo heet zijn dat de totale warmte inhoud ervan overeenkomt met 12x alle energiecentrales van Nederland (43Megawat). Op die manier zou de uitstoot recht en ver omhoog gaan en zich daarna over een veel groter gebied verspreiden ---> en dus niet op de onderliggende kwetsbare natuur! De stikstof komt met deze berekening tot ver buiten Nederland terecht.Lees de pdf waarin dr. ing. Leon Adegeest alles op een rij zet:
  Aerius-warmte-inhoud-gesjoemel-stikstof-depositie
 2. Niet alle wegen naar het vliegveld waren meegenomen in de berekening, een heel belangrijke route naar het vliegveld de Ganzenweg was buiten beschouwing gelaten.

... en toen?

--> 4 december 2019 besteedde 1VANDAAG de uitzending aan deze grote fouten, zie deze link en bekijk het filmpje. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/opnieuw-ontdekt-leon-adegeest-fouten-in-milieurapport-lelystad-airport-het-is-je-reinste-oplichter/
De Minister wilde niet reageren op de bevindingen

--> 15 januari 2020 de Commissie Remkes komt met adviezen voor de luchtvaart en stikstof uitstoot, conclusie: 1. Er mag geen extra stikstof meer worden uitgestoten (als de luchtvaart wil groeien zal ze moeten compenseren (extern salderen) of met betere brandstof of techniek minder uitstoten. 2. De bevindingen van Leon Adegeest moeten worden beoordeeld. (zie dit bericht: https://satl-lelystad.nl/2020/01/15/duidelijk-rapport-terechte-adviezen/)

--> 31 maart 2020 Commissie mer en RIVM stellen SATL in gelijk: Stikstofberekeningen Lelystad Airport onjuist! https://satl-lelystad.nl/2020/03/31/commissie-m-e-r-en-rivm-stellen-satl-in-gelijk-stikstofberekeningen-lelystad-airport-onjuist/

 

--> 7 maart 2022  In een kamerbrief laat Minister van Natuur en Stikstof weten dat op basis van fouten in de berekening van de stikstof depositie, de natuurvergunning voor Lelystad Airport NIET kan worden toegekend op basis van de vrijstelling voor PAS-melders zoals eerder werd gesuggereerd. Lelystad Airport zal dus gewoon een natuurvergunning moeten aanvragen en daarvoor aantonen dat zij de stikstofdepositie veroorzaakt door het voorgenomen aantal vliegbewegingen van 45.000 teniet kunnen doen door eventueel een heel flink aantal boeren uit te kopen... Lees hier het uitgebreide verhaal in de Stentor
Download hier de brief van de Minister aan de Tweedekamer

70% van de uitstoot van vliegtuigen wordt ondanks richtlijnen van EU en advies Remkes NIET meegenomen

Klein plaatje: boven meerekenen tot 900m (alleen landen en opstijgen) Eronder alles meerekenen

De uitstoot en en depositie van vliegtuigen is veel groter dan waar de Nederlandse overheid mee rekent (lees mee WIL) rekenen.
Het vliegverkeer draagt voor slechts in kleine mate bij aan het stikstofprobleem, wordt Nederland voorgespiegeld. Maar dat is feitelijk niet zo.  Op papier wordt alleen de uitstoot bij starten, landen en taxiën meegenomen. Uitstoot boven de 900 meter wordt niet meegerekend, sterker nog, het ministerie weigert zelfs in beeld te brengen om hoeveel emissies het überhaupt gaat. Terwijl Europa dit wel van haar lidstaten vraagt. Bijna elk land doet dit (al jaren) op twee na. Nederland is een van de weigeraars, met als gevolg structurele onderrapportage van de uitstoot. Ook was het advies van Remkes ondubbelzinnig duidelijk: alle uitstoot van de luchtvaartsector dient meegenomen te worden in de berekeningen, en dus ook de uitstoot boven de 900 meter. Immers, alle sectoren moeten bijdragen aan de oplossing. 

Onderzoek van de TU Delft bracht de totale uitstoot van Luchtvaart in beeld en concludeerde dat 70% van de uitstoot van vliegtuigen niet wordt meegenomen. Dit laat zien dat het totale aandeel van de luchtvaart een stuk groter is wat consequenties moet hebben voor de (aanvraag van) de natuurvergunning. Download het onderzoek met alle cijfers hier: TU-Delft-Quantifying-the-impact-of-aviation-emissions

Tot in de top van het ministerie is men overtuigd dat deze uitstoot niet hoeft te worden meegenomen, lees het artikel hierover met uitspraken van DG-Luchtvaart.

Nederland negeert Europese richtlijnen waar uitdrukkelijk wordt benadrukt om alle uitstoot van vliegtuigen mee te nemen en uiteraard die van boven de 900 meter (300 voet) eveneens, zie afbeelding:

Daarnaast heeft Johan Remkes nog eens bekrachtigd en geadviseerd om deze uitstoot mee te nemen (nota bene op pagina 2 van zijn advies over de luchtvaart).

advies-remkes-900-meter

Download en lees het volledige advies van de Commissie Remkes over de luchtvaart hier:  PDF advies Luchtvaartsector

Lelystad Airport kan niet zomaar open

De uitstoot en daarmee de berekende depositie, valt ruim boven de drempelwaarde waaronder geen vergunning nodig was en dus is voor het vliegveld een natuurvergunning nodig.

STIKSTOF-GATE : 'rekenfouten' rekentrucs fraude & aangifte

 • Expres laag rekenen om vergunningstraject te ontlopen
 • Handig met twee maten rekenen om meer te kunnen salderen met minder
 • Kies de rekenmethode die de gewenste uitkomst biedt

Rekenen naar een gewenste uitkomst

Naar aanleiding van de gevonden rekenfouten, die zó groot waren en zó in het voordeel uitvielen om een versneld traject in te kunnen zetten en een vergunningstraject te ontlopen, is onderzocht hoe deze fouten hebben kunnen ontstaan, reconstructie leverde het volgende op:

 • In de eerste versie van de MER in 2014 was wél een vrij hoge waarde van de stikstof depositie was berekend.
 • Na het verschijnen van dat rapport is er brief gegaan van een ambtenaar van het ministerie naar de directie van Schiphol dat die berekeningen niet kùnnen kloppen en dat ze gehoord hadden dat de waarden veel lager zouden moeten zijn.
 • Enkele dagen later verscheen er een nieuw rapport met daarin zo'n lage waarde dat er geen vergunning meer hoefde te worden aangevraagd.

SATL doet aangifte

Bovenbeschreven bevindingen vormden de druppel die de emmer deed overlopen. In het traject rond de opening van Lelystad Airport leert de ervaring dat er steeds weer naar een gewenst resultaat wordt toegerekend of beargumenteerd. Ook het frustrerende proces vol tegenwerking vormde een zware teleurstelling voor de betrokkenen.

Eerder werd al de geluidsbelasting structureel omlaag gerekend. De schadelijke effecten van Ultrafijnstof zijn door het RIVM reeds aangetoond maar de overheid past haar beleid niet aan.
Met deze bevindingen erbij is het geloof in de goede intenties en de 'per ongeluk' ontstane rekenfouten verdwenen.

SATL doet aangifte tegen betrokken ambtenaren, de initiatiefnemer (Schiphol groep) en een aantal betrokken onderzoeksbureaus die o.i. ook willens en wetens halve en hele onwaarheden hebben gepresenteerd van de volgende strafbare feiten:

 1. Valsheid in geschrift; De gebruikte 43MW warmteinhoud + geen juiste modellering wegverkeer is onjuist; Bij juist gebruik zou men niet onder de drempelwaarde voor het aanvragen van een vergunning uitkomen.
  a. Óf de rapporten zijn vals, want je kunt al rekenend niet zo laag uitkomen.
  b. Óf wat over de rapporten wordt beweerd, namelijk dat de waarde onder de 1 mol is, is vals. Dit is ondanks onze wob-verzoeken niet te controleren.
 2. Misbruik van gezag; Een medewerker van het ministerie van IenM, heeft namens de staatssecretaris van IenM bij brief van 22 mei 2014 de Schiphol Group en LA verzocht het Deelonderzoek 4C MER 2014 te herzien vanwege een beweerdelijk bestaande review van Arcadis en NLR waaruit een substantieel lagere stikstofdepositie zou blijken. Het bestaan van deze review hebben wij echter niet kunnen vaststellen. Wij hadden al een ernstig vermoeden dat de review niet bestaat. Inmiddels heeft de minister schriftelijk toegegeven dat de review niet bestaat. Door te suggereren dat de review wel bestond heeft deze persoon mogelijk misbruik gemaakt van zijn gezag. Hij heeft immers met die suggestie Schiphol Group en LA ertoe bewogen een rapport over de luchtkwaliteit aan te passen.
 3. Overtreding Wet Economisch Delict; Bewust verkeerde gegevens aanleveren om geen vergunning aan te hoeven vragen.

Burgers hebben recht op een overheid waar je op kunt vertrouwen, die transparant en eerlijk haar beslissingen baseert op feiten. In dit dossier blijkt dat de overheid nauw samenwerkt met de luchtvaart en haar belangen leidend laat zijn. Er was voor SATL geen andere mogelijkheid dan het doen van aangifte tegen hen die hierin een rol hebben gespeeld. Het is onacceptabel en in de toekomst moet dit anders.
Op de website vind je meer informatie over de aangifte en interviews met betrokkenen.

Lees hier hoe onderzoeksburo's schrijven wat de klant wil horen recent in het nieuws

Een pdf waarin Leon Adegeest de stikstof-gate uitlegt: Recap-2-jaar-stikstofgate

Creatief rekenen wegverkeer wordt marginaal berekend tov veeteelt

De overheid is op zoek naar oplossingen om op een pijnloze manier te zorgen dat alle bouw en ontwikkelingstrajecten doorgang kunnen vinden. Helaas strandt dat alwéér in creatief rekenen. En alweer vanuit hetzelfde ministerie.

Om de stikstof depositie te berekenen worden er twee rekenmethodes gebruikt:
Methode 1: De eerste wordt gebruikt voor het wegverkeer, deze methode neemt de uitstoot mee tot 5km van de bron, dat is bij de uitstoot van verkeer onterecht omdat de 95% van de stikstofoxiden neer slaat buiten die 5km. De stikstof bijdrage van het verkeer wordt dus structureel veel te laag berekend. Volgens rekenkundige Sieward Nijhuis, hij maakte berekeningen voor gebieden op de Veluwe en in de Flevopolder is de conclusie: de stikstofneerslag van wegverkeer wordt fors onderschat. "Dan moet je denken aan een verschil van een factor 5 tot 6. Dat is enorm."
Methode 2: De andere reken methode heeft geen afstandsbegrenzing en is vollediger. Deze wordt gebruikt om de stikstof depositie te berekenen van alle andere sectoren, zoals ook veeteelt en industrie.

De commissie Hordijk die in opdracht van het kabinet onderzoek deed naar de rekenmethodiek van het RIVM, hekelde vorige week de ongelijke behandeling tussen auto's en koeien. "Een boer in de buurt van De Peel moet de stikstof afkomstig van zijn bedrijf tot in Drenthe uitrekenen", aldus commissievoorzitter Leen Hordijk. "En voor een weg stop je na 5 kilometer met rekenen. Dat is in onze ogen niet verdedigbaar."

Alsof bovenstaande al niet erg genoeg is komt dan nu het èchte sjoemelwerk:

De 'rekentruc'

Er is dus methode 1 die een structureel lagere (6x) uitkomst heeft en die wordt toegepast voor wegverkeer.

Het kabinet wil 'stikstofruimte' creëren om bouwprojecten vlot te trekken en een vliegveld te openen (salderen) en verlaagde hiervoor de maximum snelheid overdag van 130 naar 100 km/u. Deze maatregel gaf volgens het kabinet de ruimte om 75.000 woningen te kunnen bouwen plus 7 wegtrajecten te realiseren.

Stap 1:
Gebruikt is methode 2 (niet bestemd voor wegverkeer) om de "stikstof-winst" te berekenen voor het verkeer, die geeft namelijk een 6x hogere winst en dus veel meer stikstofruimte.

Stap 2:
Bij het invullen van de ontstane stikstofruimte wordt voor de 7 wegtrajecten juist weer gebruik gemaakt van rekenmethode 1. Zo passen er veel meer wegtrajecten in de ontstane ruimte omdat de uitstoot volgens deze methode maar gedeeltelijk wordt meegerekend.

Dus ik leeg een suikerpot met een eetlepel en tel 10 volle lepels en daarna vul ik de suikerpot met een theelepel en opeens kunnen er 60 volle lepels in.

Bekijk het dossier hierover op de website van 1VANDAAG: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/verbreden-snelwegen-kan-ondanks-stikstofcrisis-doorgaan-dankzij-rekentruc-kabinet/

Bekijk hier de pdf met de uiteenzetting van dr. ing. Leon Adegeest
Wegverkeer en stikstof creatief-rekenen

Het advies van Adviescollege Stikstof 'commissie Remkes'

Commissie Remkes heeft de opdracht gekregen om de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Hier vind je de drie rapporten (klik op de afbeelding om ze te downloaden).

             


In een uitgebreide (ietwat technische) lezing aan de hand van dia’s laat Dr. Ir. Leon Adegeest zien wat er allemaal mis is gegaan bij de berekeningen van stikstofdepositie voor wegverkeer en vliegverkeer. Het is een document wat goed laat zien hoe uitkomsten in de berekeningen door middel van doelredenaties en manipulatie tot stand kwamen. Ook laat hij zien hoe de berekeningen wél hadden moeten gaan en tot welke resultaten dit zou hebben geleid.
De conclusie is dat het besluit om Lelystad Airport uit te breiden is genomen op basis van verkeerde informatie.

Deel 1

Deel 3

Deel 2

Deel 4

Of lees de pdf waarin dr ing Leon Adegeest alles op een rij zet:

Aerius-warmte-inhoud-gesjoemel-stikstof-depositie

Radio 2 Podcast #5 - Ingenieur Leon Adegeest

In deze aflevering spreekt Rick van Velthuysen met ingenieur Leon Adegeest, de man die als actievoerder Lelystad Airport stillegde en ons ‘de onbetrouwbare overheid’ toonde.

Keer op keer schoot hij grote gaten in de milieurapporten van Lelystad Airport, waarmee hij verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen telkens in verlegenheid bracht, die ook nog eens de ondankbare taak had ‘de rotzooi’ van haar voorgangers op te ruimen.

Leon Adegeest vertelt in deze podcast hoe zijn aanvankelijke gedachten dat “het ministerie wat foutjes moest hebben gemaakt” is omgeslagen naar “Dit zijn geen fouten meer, maar doelredeneren. Een strafzaak waardig, dus ik ga aangifte tegen de overheid doen!”

Als burger wil je kunnen vertrouwen op onze overheid. Hebben gekozen politici en bestuurders ondertussen nog wel vat op de ministeries met hun ambtenaren, die steeds autonomer lijken te opereren, maar te allen tijde toch onschendbaar blijken te zijn?

Luister naar het verhaal van Leon Adegeest, die nu zover is dat hij vindt dat Lelystad Airport, na alles wat er gebeurd is, nooit meer open zou mogen gaan, tenminste als de BV Nederland nog haar geloofwaardigheid wil blijven behouden..

 • lelystad airport stikstof raad van state