Stikstof uitstoot Lelystad Airport tot 18.000 voet

Hoeveel stikstof stoot de luchtvaart daadwerkelijk uit? Duidelijk is dat in de berekeningen van de luchtvaartindustrie zelf en van het ministerie van IenW lang niet alle uitstoot wordt meegenomen. Maar liefst 80% van de uitstoot die niet wordt meegenomen. Dit geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid en is in strijd met de regels over het rapporteren van uitstoot.

De luchtvaartindustrie stoot veel meer uit dan Nederland onder ogen wil zien. Nederland neemt alleen de uitstoot tot 3000 voet (1800 meter) mee, hierdoor wordt het grootste deel, 80% van de totale uitstoot, niet meegenomen.
Nederland wordt geacht alle uitstoot van de luchtvaart in kaart te brengen. In Europa doen alle landen dit al, maar Nederland probeert hier zo lang mogelijk onderuit te komen.

Met het heersende stikstof-probleem en CO2 doelen, maar ook voor andere schadelijke uitstoot van de luchtvaart die effect hebben op de gezondheid, komt het de luchtvaart en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat slecht uit om het geheel van de uitstoot in kaart te brengen.

In de conservatieve schatting van Geetax*, op basis van ‘Geetax OBS’ wordt de stikstofdepositie (dat wat op de grond terecht komt) tot 18.000 voet (6km hoogte) berekend. Dit is nog altijd lang niet de totale uitstoot maar hiervoor is gekozen omdat uitstoot boven 6km als een deken in de lucht hangt en een goed deel hiervan naar het buitenland en naar zee waait, het is lastig om de depositie hiervan goed weer te geven, NB dit betekent niet dat die er niet is.

In Nederland wordt voor de luchtvaart alleen de uitstoot tot 3000 voet (1800 meter) meegenomen.
Als je alleen de uitstoot onder 3.000voet meeneemt dan kom je op 400 ton NOx, uitstoot voor 100.000 vliegbewegingen (berekend obv MER Lelystad Airport).
In dit geval wordt tot de uitstoot tot 18.000 voet meegenomen in de berekening. De uitstoot van tussen 3.000-18.000 voet blijkt ongeveer even groot te zijn als die tot 3.000 voet.
De totale uitstoot tot 18.000 voet komt neer op zo’n 800 ton voor 100.000 vliegbewegingen.

Hieruit volgen de deze cijfers:

Lelystad Airport openen:
45.000 vliegbewegingen 360 ton NOx (800 x 45/100) + toename wegverkeer** en operatie vliegveld 93 ton NOx samen 453 ton NOx

453 ton NOx = evenveel als 453.000/ 13 = 13.700 melkkoeien (13.727)
453 ton NOx = 121 boerderijen*** (13.727/113)
453 ton NOx = evenveel als 453.000/3 = 151.000 huizen bouwen

Conclusie:
Als je niet opent kun je met dezelfde rechten 151.000 huizen bouwen (ieder jaar weer). Als je niet opent kunnen de boeren blijven boeren

NB bij salderen vervalt 30% van de ‘rechten’.
Als een bedrijf gebruik wil maken van ‘stikstof-ruimte’ van een ander bedrijf, dan moet 30% vervallen en ten goede komen aan de natuur, zodat er per saldo minder wordt uitgestoten.

Conclusie salderen Lelystad Airport:
Dus om ‘stikstof-ruimte’ te kopen voor Lelystad Airport —> 453 ton NOx
Dan moet je om te salderen 453 ton/0,7= 647 ton moeten inkopen
—> 19.600 melkkoeien ofwel 173 boerenbedrijven uitkopen.

Bronnen:

* GEETAX; NOX depositie 100.000 vliegbewegingen
– Schattingen obv Geetax OBS, niet ongemeld mag blijven dat alles in deze studie bij grove benadering is. Bij uitgebreider onderzoek zullen de grove schattingen nauwkeuriger kunnen worden, en dan zullen de getallen ongetwijfeld veranderen. Maar toch wordt niet verwacht dat de verschuivingen groot zullen zijn (aperte rekenfouten voorbehouden); als er verschuivingen optreden zullen die in het algemeen in de richting zijn van meer depositie door 100.000 vliegbewegingen dan hier beschreven, met name omdat bronnen boven flight level 200 niet meegenomen zijn.
https://geetacs.nl/Reports/20230120,Geetacs,GrootteOrdeSchiphol100k.pdf

** Commissie voor de milieueffectrapportage
– Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport
—> Volgens berekeningen commissie MER, gaat het (bij een te beperkt wegverkeer) om een extrra NOx-toename van 93 ton. Nieuwe AERIUS-berekening vw actualisatie MER (1 mei 2019) (incl beperkt wegverkeer)
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p34/p3456/a3456ov.pdf

*** Melkveebedrijf heeft gemiddeld 113 koeien
Agrimatie:
https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2272&indicatorID=2100&sectorID=2245

 

ps de cijfers voor Schiphol:

Schiphol:
100.000 vliegbewegingen = evenveel als 24.000 melkkoeien (13kg NH3 -> 33kg NOx) of 73.000 jongvee (4,4Kg NH3 —> 11 kg NOx)
100.000 vliegbewegingen evenveel als 270.000 huizen bouwen (3kg NOx)
 
Conclusie salderen Schiphol:
Dus om ‘stikstof-ruimte’ te kopen voor 100.000 vliegbewegingen, —> 800 ton NOx
Dan moet je om te salderen 24.000/0,7= 32.286 melkkoeien verminderen, dat is ongeveer 303 boerenbedrijven uitkopen.