Participatie

(burger)Participatie en de ontwikkeling van Lelystad Airport

Ondanks dat de overheid zegt veel waarde te hechten aan het betrekken van burgers bij projecten die in ontwikkeling zijn, kunnen we concluderen dat bij Lelystad Airport dit instrument niet wordt ingezet om daadwerkelijk tot verbetering van de plannen te komen. Onze ervaring is dat burgerparticipatie bij het traject Lelystad Airport slechts een 'wassen neus' is en het puur wordt gedaan om op papier aan de verplichting te voldoen. 

Burgerparticipatie is verplicht

Het betrekken van burgers is een verplichting die de overheid zichzelf oplegt en ook in de ontwikkeling van de plannen om te komen tot een Lelystad Airport voor groot handelsverkeer zijn talloze (kostbare) overleg-organen en participatie-trajecten in het leven geroepen.

Constructieve opstelling SATL

Als SATL hebben wij ons constructief opgesteld en keer op keer keurig ons huiswerk gedaan*, vele dagen, soms weken tijd en energie hebben we gestopt in goed onderbouwde zienswijzen (bezwaren), rapporten en adviezen. De mensen betrokken bij SATL zijn niet de minste en hebben diepgaande kennis van zaken. Zo hebben we keer op keer gewaarschuwd voor bepaalde risico's en grove fouten blootgelegd, oa. in de geluidsberekeningen en stikstofberekeningen.

De mensen betrokken bij SATL krijgen hier niet voor betaald, ook geen onkostenvergoeding. Terwijl de rapporten en adviezen zich kunnen meten met de door de ministeries duurbetaalde ingehuurde adviesbureaus.

Geen enkel effect

Van al onze inspanningen, verdeeld over zienswijzen, klankbordgroepen en internet consultaties, zijn de resultaten bedroevend te noemen. Van echte participatie kan je dan ook niet spreken.

De werkwijze van het ministerie van I&W kent de volgende varianten:

  • SATL beroept zich (altijd) op feiten, deze worden afgedaan als 'mening';
  • De door SATL aangedragen punten van kritiek worden niet opgenomen in het gespreksverslag;
  • De door SATL benoemde risico's worden gebagatelliseerd of genegeerd;
  • Vragen worden niet beantwoord, onvolledig of foutief beantwoord. Sowieso altijd te laat;
  • De mensen van SATL worden nadrukkelijk weggezet als amateurs/vrijwilligers.

 

Keer op keer blijkt dat een voornemen of plannen onveranderd worden doorgezet.
Ondanks de mooie woorden over het belang van participatie op papier, is onze ervaring dat er niets met de inbreng wordt gedaan.  

Enkele voorbeelden

1. Klankbordgroep Luchtvaartnota (2020-2050):

De klankbordgroep voor dit richtinggevende document bestond uit mensen uit de luchtvaart, milieu deskundigen en omwonenden. De overgrote meerderheid waren 'luchtvaart professionals' (vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens): 27 maar liefst. Plus 9 ambtenaren. Daarnaast waren 4 mensen uitgenodigd die moeten opkomen voor zo'n 2 miljoen omwonenden. Niet echt een representatieve samenstelling. (zie afbeelding)

Vol verbazing lazen we dan ook in de Luchtvaart Nota 2020-2050 paragraaf 10.2.3 over de Klankbordgroep, dat bewoners, maatschappelijke partijen en andere belanghebbenden evenwichtig waren vertegenwoordigd (zie afbeelding).

De vertegenwoordigers van SATL zijn bij het laatste overleg weggelopen. Een kritische verklaring mocht niet worden voorgelezen. Lees hier waarom.

2. Informatiebijeenkomst met ambtenaren van het ministerie van I&W en de Samenwerkende Actiegroepen op 16 april 2019 in Hattemerbroek.

Op deze informatie bijeenkomst werden verschillende opties voor de Laagvliegroutes gepresenteerd. Genodigden werden gevraagd om input te geven, dat is dan ook uitgebreid gedaan. Echter, op 18 april (twee dagen later) werden de notulen van de "verkenning" gepubliceerd en Nota Bene op dezelfde dag werd de startbeslissing programma luchtruimherziening gepubliceerd. Inclusief beslissingen waar tijdens de bijeenkomst veel kritiek op was en waarvoor alternatieven zijn aangedragen.

Dit is alleen mogelijk als alles al was besloten voor de bijeenkomst van 16 april. Een voorbeeld van participatie 'op papier'.

 

* Een aantal van de participaties waaraan wij hebben deelgenomen:

Lees ook:

  • lelystad airport reclame
  • verzet lelystad airport
  • verzet tegen lelystad airport
  • flevoland