Teleurstellende Luchtvaartnota: groei blijft het motto

Minister blijft doordrammen op opening Lelystad Airport, terwijl bestaansrecht ontbreekt.

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) zijn zwaar teleurgesteld in de door minister van Nieuwenhuizen gepresenteerde ontwerp Luchtvaartnota. ‘Volledig achterhaald en het ontbreekt aan elke realiteitszin’ vat SATL voorzitter Leon Adegeest samen.

De ontwerp Luchtvaartnota moet antwoord geven op de vraag hoe de luchtvaart zich dient te ontwikkelen in balans met veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid tot 2050. Een zeer relevante vraag in een tijdperk van grote klimaatuitdagingen, corona-crisis en groeiende weerstand tegen de luchtvaart. De inhoud van de nota is echter  teleurstellend, een degelijke visie ontbreekt en ouderwetse groei is het doel. De nota gaat voorbij aan de veranderende tijdsgeest. Een tijd waarin schone lucht, gezondheid en welzijn van mensen voorop moeten staan.

Zogenaamde ‘nieuwe koers’ is wassen neus

De luchtvaart is een zeer complex dossier, zeker in een druk bevolkt land als Nederland. Dit vraagt om slimme oplossingen, goed leiderschap en een gedegen visie. Helaas heeft de minister deze kans laten lopen en een achterhaalde nota opgesteld. De minister probeert met woorden als ‘balans’ en ‘hinderbeperking’ de indruk te wekken een nieuwe koers te varen en daarbij oog te hebben voor alle partijen.  Fikse groei, inclusief het openen van een nieuwe luchthaven Lelystad Airport, en het faciliteren van Schiphol is het ultieme doel, waarbij alle middelen lijken geoorloofd. Zo is het groei scenario met name gestoeld op electrisch vliegen, terwijl  algemeen bekend is dat dit technisch onhuitvoerbaar is en berekeningen in de nota onjuist zijn.

Puinhoop

Nergens wordt gesproken over de puinhoop van dossier Lelystad Airport. Stelselmatig wordt listig naar een gewenste uitkomst toerekent. Zo is de MER feitelijk onjuist is gebleken en ook bij de MKBA is naar een gewenste uitkomst toegerekend. Een positief effect van Lelystad Airport op de economie wordt voorgespiegeld, terwijl het omgekeerde het geval blijkt te zijn. Nog steeds is grote onduidelijkheid over de luchtruimherziening en geen oplossing voor de schadelijke laagvliegroutes. En niet onbelangrijk: Lelystad Airport is strijdig met een breed scala aan wetten en Europese verdragen. Niet voor niets is de opening van Lelystad Airport opening reeds vier maal uitgesteld.

Participatie voorgekookt menu

Een uitgebreid participatieproces was opgetuigd. En in de nota wordt meermaals verwezen naar dit proces en de inbreng van omwonenden. Een papieren tijger zo blijkt, want met onze gevraagde en uitgebreide inbreng is volstrekt niets gedaan. Daarnaast zijn tienduizend zienswijzen en vele Kamervragen genegeerd en onbeantwoord gebleven. Wij nemen dan ook nadrukkelijk afstand van deze uitspraak. Lees in dit artikel meer over het gebrek aan participatie.

Dr. ir. Leon Adegeest, voorzitter van SATL, noemt het een gemiste kans: ‘De Nota is visieloos en achterhaald . Het dossier Lelystad Airport is een grote puinhoop. Nederland verdient beter. Uiteraard gaan wij als burgerbeweging onverminderd door met onze acties.’

Felle kritiek en politieke verdeeldheid

Het luchtvaartdossier kan rekenen op felle kritiek. En brengt diepe politieke verdeeldheid. De VVD lijkt alleen te staan in haar doel om de luchtvaart fiks te laten groeien en Lelystad Airport te openen. Zo neemt de Christenunie in haar reactie afstand van de nota, ook D66 is kritisch. GroenLinks en Partij voor de Dieren spreken van ‘niet aanvoelen van de tijdsgeest’ en ‘luchtfietserij’.

Hier vind je de ontwerp Luchtvaartnota

Bijgaand enkele reacties: