Is er nog perspectief voor Lelystad Airport?

Na jaren van spanning en onzekerheid weet men het nog niet. Gaat de lokale luchthaven nou open voor passagiersvluchten. De heer Boogaard van VVD Lelystad pleit voor opening en lijkt niet goed op de hoogte van de stand van zaken. De feiten:

  • Laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport gaan over meer dan 1.700 kilometer over grote delen van Nederland. Deze kunnen niet worden opgelost. Dit betekent permanent enorme overlast voor honderdduizenden mensen, agrarische en recreatie ondernemers. Nog los van de gezondheidsrisico’s voor kinderen en volwassenen.
  • De landelijke overheid is inderdaad onbetrouwbaar. De toezegging was dat laagvliegen opgelost zou worden. Echter, dit bleek toch niet te kunnen. De eis van de Tweede Kamer was ook: géén autonome groei. Ook dit bleek toch niet te kunnen. Beide zaken waren vooraf bekend bij de landelijke overheid en de Schiphol Group. Tweede Kamer en lokale bestuurders werden verkeerd voorgelicht.
  • De landelijke overheid ism de Schiphol Group probeerde onder de benodigde natuurvergunning uit te komen, door oa. frauduleuze praktijken met stikstofberekeningen. Toen dit werd ontdekt, door SATL, heeft Schiphol Group boerderijen opgekocht. Ook dit was tegen de nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer.
  • Lelystad Airport zal blijvend verlieslatend zijn, ofwel: onrendabel. Er zal jaarlijks miljoenen euro’s belastinggeld bijgeled moeten worden. Over de gedane investeringen: het ‘sunc cost’ principe is ook op dit project van toepassing.

Het is dan ook niet voor niets dat burgers, politici, gemeenten en provincies fel zijn in hun verzet en bedrijven en organisaties hun energie er niet meer in steken.

Tenslotte een welgemeend advies: Richt je op de vele en aantrekkelijke alternatieven voor Lelystad Airport. Denk aan recreatieve mogelijkheden, woningbouw , natuur en (agrarisch) ondernemen. Dat is je energie goed besteden.

Beluister het interview hier.

NPO Radio 1: Is er nog perspectief voor Lelystad Airport?

Meer meningen lezen?

Hier vind je een weergave van verschillende opiniemakers.

En hier vind je de reactie van ‘Hoog over Wezep’ op dit interview.

Van Lelystad Airport naar safariport tot de Veluwe

21 januari 2021

Te midden van de wegstervende herrie van een vallend kabinet, vergeten we bijna het weer opkomende lawaai van vliegtuigen. De luchtvaartlobby verzaakt zijn belangen niet. Druk zijn zakenmensen bezig straks weer veel vliegtuigen Nederland in en er weer uit te krijgen. Minister Cora van Nieuwenhuizen vertelde dat vliegtuigen nu rechte routes krijgen, zodat ze hoog vliegend weinig overlast veroorzaken. Zodra het vliegtuig een baan in zicht heeft, landt het pijlsnel en als gevolg daarvan is de overlast dus minimaal geworden.

Lees hier de hele column

Provincie en gemeenten Overijssel: laagvliegroutes onacceptabel

Opnieuw gaat er een brief op hoge poten naar politiek Den Haag over de laagvliegroute boven het Vechtdal. De provincie Overijssel vraagt samen met de gemeenten Zwolle, Dalfsen Raalte en Kampen aan de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, om de eerder gemaakte afspraken over het schrappen van de route na te komen.

RTV Oost : ‘Overijssel herinnert minister aan belofte om laagvliegroute Vechtdal te schrappen.’

Eerder, in december 2021,  nam de provincie Overijssel unaniem een motie aan om te onderzoeken welke juridische stappen gezet kunnen worden om laagvliegroutes tegen te houden.

RTV Oost: ‘Provinciale politiek wil laagvliegroutes Lelystad Airport desnoods via de rechter van tafel’.

 

 

Column: Lelystad Airport: van luchtkasteel naar blok aan het been

2 maart 2021

Lydia Sneevliet – Wethouder gemeente Elburg (CDA)

In mijn onschuld was ik ooit voor de ontwikkeling van Lelystad Airport. Mooi toch? Dan hoef je niet meer zo ver te rijden naar het drukke Schiphol, minder lange inchecktijden, ideaal! Daarbij had ik het idee, dat Schiphol dan minder vluchten te verwerken zou krijgen. Als burger vond ik het allemaal wel prima.

Maar als wethouder heb ik me de laatste jaren zelf verdiept in dit dossier. Samen met de gemeenten Oldebroek, Hattem en Heerde was een lobby in gang gezet richting Minister Van Nieuwenhuizen, om de hinder van het laag vliegen over de Veluwe zoveel mogelijk te beperken. En dan zit je zo maar aan tafel, mee te zoeken naar minder geluidsbelastende routes.

De afgelopen drie jaar hebben vrijwilligers van de Stichting Red de Veluwe veel werk verzet in de vorm van voorlichting, politieke lobby en onderzoek. En langzaam werd ook mij duidelijk: de besluitvorming rond Lelystad Airport deugt niet.

Dat kun je ook wel zien als je er langs rijdt: een lege terminal en lege parkeerplaatsen. Tikje potsierlijk. Resultaat van bestuurlijke ‘daadkracht tonen’ zonder fatsoenlijk fundament te leggen. Zo bouw je dus een luchtkasteel, op basis van verkeerde uitgangspunten, beloftes die je niet waar kunt maken, rapporten die niet deugen, vergunningen die niet aangevraagd werden, procedures die achterstevoren werden doorlopen. En dat, terwijl we weten dat de gevolgen van het vliegen aanzienlijk zijn, of het nu gaat om onze gezondheid, het enorme energieverbruik, uitstoot van stikstof, het klimaat…

Ik heb veel respect gekregen voor de vrijwilligers van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), waar ook de vrijwilligers van Red de Veluwe onder vallen. Zij verrichten waar monnikenwerk door alle rapporten zorgvuldig na te pluizen. Meer informatie kunt u vinden op hun website: www.stichtingreddeveluwe.nl. Neem er eens een kijkje: ze kunnen uw steun goed gebruiken!

Lyda Sneevliet

wethouder

Nieuw onderzoek wijst uit: Lawaai verhoogt kans op dementie

Niemand houdt van lawaai in zijn buurt, zoals van passerend verkeer of bouwwerkzaamheden, maar we staan er niet dikwijls bij stil in welke mate dergelijke storende geluiden slecht zijn voor onze gezondheid. Nu blijkt uit Amerikaans onderzoek dat mensen die in een lawaaierige buurt wonen, een verhoogd risico lopen op cognitieve achteruitgang – die vaak uitmondt in dementie – en specifiek de ziekte van Alzheimer.

Lees het hele artikel hier.

Het is al een tijd bekend dat langdurige blootstelling aan lawaai kan bijdragen tot de ontwikkeling van een hele rits van gezondheidsproblemen. Het kan onder andere zorgen voor stress, concentratieproblemen, vermoeidheid, communicatiemoeilijkheden, hart- en vaatziekten, gehoorverlies, tinnitus en cognitieve stoornissen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan er door geluidsoverlast onrechtstreeks ieder jaar ongeveer een miljoen gezonde levensjaren verloren in West-Europa, met hart- en vaatziekten als de belangrijkste directe doodsoorzaak.

Grote verschillen tussen geluidshinder

Om na te gaan in hoeverre achtergrondlawaai een rol speelt in de ontwikkeling van dementie, bestudeerden Amerikaanse onderzoekers de verzamelde gegevens van zo’n 5.200 65-plussers. 30% van deze mensen leed aan matige cognitieve verzwakking, dikwijls een voorbode van dementie, en 11% aan de ziekte van Alzheimer – wat een specifieke vorm van dementie is. De deelnemers werden onder andere getest op hun oriëntatievaardigheden, geheugen en taalvermogen. Bovendien werd voorafgaand aan de testen gedurende vijf jaar het gemiddelde lawaainiveau overdag gemeten in de buurt waarin ze woonden.

Er bleken grote verschillen te zijn tussen de dagelijkse niveaus van geluidshinder waaraan mensen werden blootgesteld. De dagelijkse gemiddelden varieerden tussen de 51 en 78 decibels, wat zo ongeveer staat voor het onderscheid tussen een relatief kalme buitenwijk en een stedelijke omgeving dicht bij een drukke autosnelweg.

Verband lawaai en dementierisico

De onderzoekers stelden opmerkelijk genoeg vast dat elke verhoging van 10 decibel in het dagelijks gemiddelde van achtergrondlawaai het risico op matige cognitieve achteruitgang met 36% vergrootte, en dat op alzheimer met 29%. Het risico werd dus in beide gevallen met ongeveer een derde verhoogd per stijging van 10 decibel. Het verband was het duidelijkst in armere buurten, die ook het meest te lijden hadden onder storende omgevingsgeluiden.

Wat de precieze redenen zijn voor deze link, moet nog verder uitgezocht worden, maar de onderzoekers gaven al een mogelijke verklaring. Ze wijzen erop dat een overmatige blootstelling aan lawaai kan leiden tot slaapgebrek, gehoorverlies, versnelde hartslag, vernauwing van de bloedvaten en een verhoogde bloeddruk – en al deze zaken houden verband met een verhoogd risico op dementie.

Oproep tot maatregelen

De onderzoekers roepen op tot meer aandacht voor de gevolgen van lawaaioverlast en tot actie om dit probleem te bestrijden. Ze geloven dat hun analyse kansen biedt om de algemene volksgezondheid gevoelig te verbeteren, aangezien er verschillende maatregelen genomen kunnen worden om de blootstelling aan geluidshinder te verminderen. Naar schatting leven op dit moment zo’n 125 miljoen Europeanen in een buurt met verkeerslawaai van gemiddeld meer dan 55 decibel op de achtergrond, dus boven de limiet van wat door de WHO als veilig wordt geacht.

Bronnen

https://newsroom.wiley.com

https://www.science.org.au

http://www.sciencetimes.com

https://www.nytimes.com

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com

Studie naar geluidsoverlast: Géén garantie dat nieuwere vliegtuigen ook daadwerkelijk stiller zullen zijn.

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum publiceerde in oktober 2019 een uitgebreide studie naar de geluidsoverlast van toekomstige vliegtuigen richting 2050. Centrale vraag: Hoeveel stiller worden toekomstige vliegtuigen?

Download het onderzoek hier

Geen garantie over afname geluid

Het onderzoek durft  géén garantie te geven over afname van geluid van toekomstige vliegtuigen. Afgezien van  mitsen en maren staat op pag. 18 een voorspelling van geluidsreducties per categorie vliegtuigen tussen 2018 en 2050:

  • Regional Jets (vliegtuigen voor de korte afstand van Embraer en Bombardier):  afname met 22 EPNdB vanaf ca. 272 cum. noise level
  • Small range jets (vliegtuigen voor de middellange afstand): afname met 22 EPNdB vanaf ca 279 cumulatief noise level
  • Long range jets (2-motorig) (intercontinentale vliegtuigen): afname met 17,5 EPNdB vanaf ca 281 cumulatief noise level

Voorspelling: Kleine geluidsafname waarschijnlijk teniet gedaan door grotere vliegtuigen

In de logaritmische schaal van EPNdB is de voorspelde geluidsafname dan ca. 8% in 32 jaar (van 2018 tot 2050), met als kanttekeningen van het LNR dat dit waarschijnlijk niet gehaald zal worden.

Wat het onderzoek wél laat zien is: Wanneer de vliegtuigen worden vervangen door nieuwere types van gelijk gewicht is er met name een afname in geluid bij de start. Maar er is een hele grote maar... Want wanneer deze vervangende vliegtuigen groter en zwaarder zijn, wat de laatste jaren steeds de ontwikkeling is omdat er steeds meer passagiers worden vervoerd in grotere vliegtuigen, dan wordt deze geluidswinst teniet gedaan.

Letterlijk staat er: "Indien vliegtuigen in de vloot geruild worden voor een groter type:
– Weinig effect op relatieve geluidniveaus
– Toename van absolute geluidniveaus
– Dit kan reducties door technologische vooruitgang (deels) teniet doen"

In het onderzoek wordt verder uitgebreid gesproken over een heel ander soort vliegtuig dat geluidsarmer zou zijn. Echter, de vliegtuigen die nu en de komende jaren verkocht worden en weer 20-30 jaar mee zullen gaan, worden gekocht bij vliegtuigfabrikanten die deze vliegtuigen niet in het assortiment hebben.

Meer over 'stillere vliegtuigen'

Lees ook:

Advies Alders: Effect ‘stillere’ vliegtuigen op leefbaarheid nagenoeg nul

In 2019 brengt Hans Alders namens de Omgevingsraad Schiphol desgevraagd een advies uit aan de minister van IenW.

Centrale vraag hoe de luchthaven zich kan ontwikkelen in balans met de omgeving. Er volgt een breed advies. Specifiek ten aanzien van de geluidsoverlast is de conclusie: Het effect van 'stillere' vliegtuigen op de leefbaarheid is nagenoeg nul.

Effect 'stillere vliegtuigen' nagenoeg nul

Het effect dat stillere vliegtuigen hebben op de leefbaarheid is niet of slechts beperkt waarneembaar. Dat stelt Hans Alders in zijn verslag van het advies van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Hij zegt dat een 'stiller' vliegtuig dat overvliegt nog steeds een erg hoog volume produceert, dat niet of als amper minder geluid wordt ervaren. Integendeel, het woonklimaat wordt ernstig geschaad.

Letterlijk wordt in het advies gesteld: 'Naarmate het volume van het aantal vliegtuigbewegingen toeneemt wordt steeds pregnanter de vraag gesteld waar de grens ligt van wat redelijkerwijs van de omgeving, en in het bijzonder het binnengebied, gevraagd kan worden aan het accepteren van hinder. Een belangrijk probleem dat zich voordoet is dat hinderbeperking die de luchtvaartsector realiseert door steeds minder geluidsproducerende vliegtuigen nauwelijks of niet waarneembaar is op de hoogte, vooral in het binnengebied, waarop de vliegtuigen passeren. Ieder individueel vliegtuig produceert daarbij voor de omwonende een buitengewoon hoog geluidvolume.

Geluidsreductie op papier, maar overlast stijgt

Voor de collectieve geluidsberekening in het stelsel van gelijkwaardigheid maakt deze reductie wel degelijk uit. Zij leidt namelijk tot een verdere volumegroei, ook al wordt die gehalveerd door de 50-50 regel. Daarmee is dus de paradox gecreëerd dat een geluidsreductie leidt tot een aanzienlijke volumestijging en daarmee gepaard gaande toename van overlast in het binnengebied, zonder dat de omwonenden daar iets merken van de hinderafname. Integendeel, hun woonklimaat wordt ernstig geschaad.

Lees hier het hele advies.

Meer

Meer over ‘stillere vliegtuigen’