kieswijzer-2019

update 25 maart 2019:

Kieswijzer op SATL-website

Er is heel veel interesse getoond in de SATL-kieswijzer. 

Vanaf het moment dat deze gepubliceerd was is er een stroom van bezoekers geweest die de SATL-website nog niet eerder heeft langs zien komen.

We hebben bijna 21.000 pagina weergaves gehad en veel mensen weten te bereiken.

Op social media werden de afbeeldingen veelvuldig gedeeld.

Er is over de kieswijzer en het aantal sterren wat een partij kreeg behoorlijk gecommuniceerd. Er waren provinciale partijen die zich tekortgedaan voelden, een gevoel dat wij ook heel goed konden begrijpen vanwege de grote inzet die de provinciale partijen hebben getoond.

Toch hebben we vastgehouden aan de vooraf aangekondigde methode, waarbij het aantal sterren werd toegekend aan de hand van wat er in het verkiezingsprogramma stond over Lelystad Airport en de laagvliegroutes die in de planning liggen.


Resultaten kieswijzer: de verkiezingen zijn al lang achter de rug maar we willen u toch nog laten weten hoe de mensen onder de laagvliegroutes hebben gestemd.

In het bovenstaande plaatje is zichtbaar dat de coalitie-partijen in de gebieden onder de laagvliegroutes opvallend meer stemmen hebben verloren. Dit laat maar weer eens zien dat mensen in verkiezingstijd zich echt moeten laten horen en ook echt invloed kunnen uitoefenen.

Nu zijn de directe gevolgen van de verkiezingsuitslagen niet zomaar vast te stellen, maar samen kunnen we wel vaststellen dat het publieke debat is verandert. Langzaam wordt het welzijn van de burgers belangrijker en wordt de groei van Schiphol en haar uitbreiding in Lelystad niet zomaar meer geaccepteerd.

Kieswijzer Lelystad Airport

Op 20 maart a.s. zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een belangrijk onderwerp zijn de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Als woon- en leefmilieu, gezondheid, nachtrust en huizenwaarde u ter harte gaan en als u begaan bent met het klimaat en de toekomst van ons nageslacht, dan is het goed om dit keer extra aandacht aan deze verkiezingen te besteden.

Want:

De Provincie speelt een rol bij de herindeling van het luchtluchtruim en de ontwikkeling van nieuwe vliegroutes en zij heeft in milieukwesties veel invloed.
De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen bepalen de samenstelling van de Eerste Kamer. Het is belangrijk, omdat in het Parlement uiteindelijk de besluiten worden genomen.

Partijpolitiek ongebonden.

SATL is partijpolitiek ongebonden en zegt niet op welke partij u wel of niet moet stemmen. Dat moet iedereen zelf bepalen. SATL geeft hooguit in overweging om misschien voor één keer op een andere partij te stemmen.

We hebben alle partijen langs onze eigen Lelystad Airport-meetlat gelegd op basis van hun verkiezingsprogramma voor de provinciale staten.

Iedere partij kan maximaal vier sterren verdienen. Hoe meer sterren een partij, hoe meer ze opkomt voor ons belang: eerst het luchtruim herindelen, eerst een integrale Luchtvaartnota vaststellen, daarna kijken of Lelystad Airport een reële optie is, en daarna pas eventueel Lelystad Airport openen.

Hoe kunnen partijen sterren verdienen:
2 sterren voor een partij die in de provincie vindt dat LA helemaal niet of pas open kan na de herindeling van het luchtruim;
1 ster voor een partij die in de Tweede Kamer vindt dat LA helemaal niet of pas open kan na de herindeling van het luchtruim;
1 ster voor een partij waarvan de Haagse fractie zich inzet voor ons belang.

Wij wensen u veel wijsheid bij uw keuze.

Standpunten politieke partijen:

Overijssel

Gelderland

Flevoland

Friesland

Drenthe

 

Overijssel

We hebben alle partijen langs onze eigen Lelystad Airport-meetlat gelegd op basis van hun verkiezingsprogramma voor de provinciale staten.

 

Partijstandpunt Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Overijssel:

 

‘GroenLinks wil de uitbreiding van vliegveld Lelystad tegenhouden. De grenzen zijn bereikt. We hebben geen groter Lelystad Airport nodig. Niet als we een leefbare planeet willen en rust en natuur. GroenLinks zet zowel landelijk als in Provinciale Staten stevig in op een beperking van de groei van het vliegverkeer. We willen dat de provincie bij het Rijk aandringt op landelijke en internationale
maatregelen voor reële prijzen van vliegtickets en op snellere treinen en betere treinverbindingen als alternatief voor vliegverkeer. Wat GroenLinks betreft gebruikt de provincie alle wettelijke middelen om de groei en uitbreiding van Lelystad Airport tegen te houden.’
‘De Partij voor de Dieren heeft zich altijd uitgesproken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Er moet een einde komen aan de alsmaar voortdurende groei van de luchtvaart in Nederland. Een verdere groei van de luchtvaart zal het onmogelijk maken om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Vliegverkeer draagt sterk bij aan het broeikaseffect door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.
Daarnaast ontstaat extra overlast doordat het vliegverkeer van Lelystad Airport op een minimale hoogte van 1800 meter mag vliegen, waarmee de geluidsoverlast, onder andere in Overijssel, sterk toeneemt, er meer schade voor de volksgezondheid optreedt en de kans op botsingen met vogels sterk vergroot wordt. Het is belangrijk dat de provincie zich sterk maakt voor haar inwoners en zich verzet tegen het open stellen van Lelystad Airport.’
‘Een toename van het aantal vliegbewegingen op Lelystad Airport heeft grote impact op de mensen. Daarom mag Lelystad Airport niet uitbreiden dan na herindeling van het luchtruim en langdurig op lage hoogte vliegen niet nodig is. De provincie moet zich maximaal inspannen om, samen met andere provincies, de mogelijke overlast voor de inwoners van de provincie te minimaliseren.’
‘De SP is tegen de opening van Lelystad Airport. Vliegen is enorm milieuvervuilend en niet duurzaam. Een vliegtuig produceert bij het opstijgen veel CO2 en fijnstof. De geplande uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Vliegveld Lelystad betekent een grote toename van (geluids)overlast door laagvliegende vliegtuigen en een aantasting van het leefmilieu, natuur en de economie in grote delen van Overijssel. Mocht de opening van Lelystad Airport toch worden doorgedrukt, dan moet éérst het Nederlandse luchtruim opnieuw worden ingedeeld zodat er aanzienlijk hoger gevlogen kan worden van en naar de luchthaven en de overlast minder groot is.’
‘De ChristenUnie dringt erop aan dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld alvorens vliegveld Lelystad wordt opengesteld. Doel hiervan is dat vliegtuigen hoger gaan vliegen, in glijvlucht gaan landen en zo minder overlast veroorzaken. De verruiming van Lelystad mag niet ten koste gaan van de schone lucht en rust in onze provincie. De ChristenUnie begrijpt het economisch belang van openstelling van vliegveld Lelystad, ook voor Overijssel, maar het aspect van leefbaarheid staat voorop.’
‘D66 bepleit nadrukkelijk: eerst vaststelling van de Luchtvaartnota 2020-2050, dan herindeling van het luchtruim en pas dan opening Lelystad Airport. De (tijdelijke) lage routes boven Overijssel zijn voor D66 onacceptabel vanwege overlast voor onze inwoners, gezondheid en veiligheid. Bovendien is onduidelijk hoe lang die tijdelijkheid duurt. Weliswaar zegt de minister tot 2023, maar dat is niet afdwingbaar. D66 verstaat onder herindeling van het luchtruim een herindeling waarbij al het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport substantieel hoger vliegt dan destijds is voorzien bij de vaststelling het Luchthavenbesluit Lelystad 2015.’
‘Er moet een beter onderzoek komen naar de milieueffecten van vliegveld Lelystad. De huidige MER klopt niet. Verder wil 50PLUS Overijssel pas opening van het vliegveld na herindeling van het luchtruim.’
‘Mooie Overijsselse kwaliteiten staan onder druk. De bereikbaarheid in het openbaar vervoer neemt af, de biodiversiteit daalt, het culturele aanbod verschraalt en de leefbaarheid wordt op sommige plekken bedreigd, zoals door de opening van Lelystad Airport.
De plannen rond de uitbreiding van luchthaven Airport Lelystad leiden tot veel maatschappelijke onrust in Overijssel en daarbuiten. De geplande (laag)vliegroutes hebben ernstige gevolgen voor het woon- en leefgenot van veel inwoners van onze provincie. Bij een project dat zo’n grote impact heeft op zoveel mensen moet het proces kraakhelder zijn, moeten alle betrokkenen worden gehoord en moeten de belangen van onze inwoners serieus worden genomen. Dat is onvoldoende gebeurd. Ons standpunt is en blijft dat eerst het Nederlandse luchtruim opnieuw ingedeeld moet worden voordat sprake kan zijn van uitbreiding van Lelystad Airport. Laagvliegroutes van en naar de luchthaven zijn
onbespreekbaar.’
‘Het CDA maakt zich zorgen over de voorgenomen uitbreiding van vliegveld Lelystad, als het gaat om de effecten van het geluid op de leefbaarheid en gezondheid van mensen in Overijssel en het toerisme. De gevolgde procedure rammelt en de betrouwbaarheid van de Rijksoverheid is in het geding.
Het CDA vindt dat de openstelling van Lelystad Airport alleen kan plaatsvinden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim in uiterlijk 2023 is heringedeeld en dat de laagvliegroutes verdwijnen Wij trekken gezamenlijk op met gemeenten in Overijssel en met onze Gelderse CDA-collega’s.’
‘Geen specifiek standpunt over Lelystad Airport. Wel vermeldt het programma: De PVV heeft een spoeddebat geïnitieerd over de perikelen rondom Lelystad Airport. Wij zijn van mening dat Overijssel hier steken heeft laten vallen en onze inwoners verkeerd heeft voorgelicht. Veel leed was te voorkomen geweest wanneer Overijssel zich vanaf het begin had bemoeid met de plannen van Lelystad. Men had al veel eerder kunnen weten dat Lelystad Airport overlast zou gaan veroorzaken in Overijssel. De PVV wil een onderzoek naar het functioneren van de Gedeputeerde Staten inzake het dossier Lelystad Airport.’
‘Richting het Rijk voeren we een constructief-kritische lobby omtrent Lelystad Airport. We zien economische kansen en zetten in op een spoedige herindeling van het luchtruim zodat het prettig leven blijft in Overijssel.’
Denk Geen specifiek standpunt over Lelystad Airport
FvD Geen specifiek standpunt over Lelystad Airport

terug-naar-bovenaan de tekst

Gelderland

We hebben alle partijen langs onze eigen Lelystad Airport-meetlat gelegd op basis van hun verkiezingsprogramma voor de provinciale staten.

Partijstandpunt Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Gelderland

‘GroenLinks blijft zich actief verzetten tegen de plannen van uitbreiding van Lelystad Airport en de laagvliegroutes boven de Veluwe, de Betuwe en de Achterhoek. We willen samenwerken met omliggende provincies die evenzeer met de gevolgen van deze plannen te maken krijgen. De laagvliegroutes zijn allereerst zeer schadelijk voor de Gelderse natuur, voor onze gezondheid en voor het woongenot in nu rustige delen van onze provincie. Daarnaast tonen rapporten aan dat toeristen mogelijk zullen wegblijven door de enorme geluidsoverlast boven onze natuur en recreatiegebieden. En dat dit zou kunnen leiden tot bedrijfssluitingen, verlies van duizenden banen in de toeristische sector en groot omzetverlies voor toeleveringsbedrijven en middenstand. Uitbreiding van Lelystad Airport zet alles op het spel wat de Provincie Gelderland en gemeenten in de laatste tientallen jaren samen hebben opgebouwd.’
‘De provincie zet zich in voor een krimp van de luchtvaart en verzet zich tegen de uitbreiding van vliegvelden zoals in Teuge en Lelystad. (…)
Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop. In de plannen voor ruimtelijke ordening is geen plaats voor nieuwe of grotere vliegvelden.’
‘De SP is tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. De voorgenomen laagvliegroutes over onder andere de Veluwe verwerpen we. De geplande toename van (vakantie)vluchten op deze luchthaven heeft, door toename van fijnstof, CO2 en lawaai, negatieve gevolgen voor leefbaarheid en natuur in grote gebieden van Gelderland. De negatieve gevolgen zijn onomkeerbaar. Als duurzaam alternatief voor de groei van luchtvaart zien wij meer in de verbetering van langeafstandstreinen.’
‘Het openen van een vliegveld vergt goede voorbereiding. ChristenUnie Gelderland wil daarom vliegveld Lelystad pas openstellen voor vakantievluchten nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld en vliegtuigen vanaf de start ongehinderd kunnen doorstijgen. (…)
De provincie zet maximaal in op voorkomen van laagvliegroutes over Gelderland vanuit vliegveld Lelystad. De provincie verzet zich niet tegen openen van het vliegveld Lelystad indien het luchtruim zorgvuldig en met respect voor de inwoners van Gelderland is ingedeeld en vliegtuigen ongehinderd kunnen doorstijgen.’
‘D66 bepleit nadrukkelijk: eerst vaststelling van de Luchtvaartnota 2020-2050, dan herindeling van het luchtruim en pas dan opening Lelystad Airport. De (tijdelijke) lage routes boven Gelderland zijn voor D66 onacceptabel vanwege overlast voor onze inwoners, natuur, gezondheid en veiligheid. Bovendien is onduidelijk hoe lang die tijdelijkheid duurt. Weliswaar zegt de minister tot 2023, maar dat is niet afdwingbaar.’
‘50PLUS wil geen laagvliegroutes over Gelders grondgebied. Voordat de luchthaven Lelystad in gebruik genomen kan worden, moet het luchtruim boven Nederland eerst heringedeeld worden.’
‘Bij een gezond en leefbaar Gelderland hoort ook een schone lucht en geen geluidsoverlast. Vliegveld Lelystad mag dus pas open nadat de nu voorgenomen laagvliegroutes boven Gelderland zijn geschrapt.’
Geen programmatekst over Lelystad Airport.
‘De afgelopen jaren zijn de inwoners van Gelderland verrast door besluiten die effect hebben op hun leefomgeving. Het CDA vindt dat er veel zorgvuldiger moet worden omgegaan met dit soort besluiten.
De plannen voor Lelystad Airport moeten worden gerealiseerd met afweging van de belangen die inwoners hebben die onder de vast te stellen aanvliegroutes wonen. Het CDA wil dat Lelystad Airport pas open gaat nadat het luchtruim is heringedeeld en dat de laagvliegroutes zijn verdwenen.’
‘LPG keert zich integraal tegen de ambities van de nationale politiek om te komen tot uitbreiding van het vliegverkeer van Schiphol/Lelystad. Zij verwijst naar de vele economen die stellen dat dit niks bijdraagt aan de economische groei van ons land en LPG wijst erop dat groei die geen recht doet aan mens en natuur niets waard is. Dus is de keuze van LPG uitdrukkelijk die van welzijn boven welvaart. De provincie Gelderland zal zich dan ook veel nadrukkelijker dan tot nu toe het geval is dienen te melden in Den Haag om over te brengen dat onze natuurprovincie geen ongebreidelde toename van (vakantie-)vliegverkeer kan velen en daarvoor ook geen enkel draagvlak bestaat bij de Gelderse bevolking. LPG ziet niets in uitstel van laagvliegen of wachten op herindeling van het luchtruim zonder afstel.’
Geen programmatekst over Lelystad Airport.
‘Het verplaatsen van vliegverkeer naar toeristische gebieden van Schiphol naar Lelystad biedt economische kansen voor Flevoland, Harderwijk en omgeving, maar het geeft ook veel onrust bij bewoners i.v.m. mogelijke overlast. Deze zorgen van bewoners neemt de VVD serieus.

Eventuele openstelling van het vliegveld kan alleen geschieden door de overlast van bewoners zo veel mogelijk te beperken. Er zal mogelijk druk op “Den Haag” nodig zijn om vliegtuigen geen onnodige overlast te laten geven.’

Geen programmatekst over Lelystad Airport.
Geen programmatekst over Lelystad Airport.
Geen programmatekst over Lelystad Airport.

terug-naar-bovenaan de tekst

 

Flevoland

We hebben alle partijen langs onze eigen Lelystad Airport-meetlat gelegd op basis van hun verkiezingsprogramma voor de provinciale staten.

Partijstandpunt Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Flevoland

‘Lelystad Airport gaat ten koste van het klimaat, het woonplezier van de inwoners van vier provincies én het is economisch gezien nog maar de vraag of het een succes gaat worden. Geen uitbreiding van Lelystad, maar Schiphol omvormen tot mobiliteitshub met snelle internationale treinen, dat is de oplossing voor de toekomst. Maar de besluitvorming daarover ligt in Den Haag en niet bij de provincie. Er is voorlopig nog onduidelijkheid of de EU de opening toe zal staan. En er wordt nog gediscussieerd over welke gevolgen de geluidsmetingen hebben over de aanvliegroutes en over de toekomst van Schiphol.
Als lagere overheid moeten we luisteren naar het besluit van het parlement. Dat betekent wel dat als het doorgaat we ons in zullen zetten voor zorgvuldige procedures met een maximale betrokkenheid van de bevolking. Hierbij denken wij aan stimulering van initiatieven zoals de Lelystadse Boer, de optimale bescherming van landschap, natuur en fauna en maximale aandacht voor duurzaamheid, ook wat betreft infrastructuur en bedrijventerreinen.
Mocht de opening van het vliegveld worden uitgesteld omdat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld, dan is er meer tijd om met nieuwe maatregelen en technieken de hinder zoveel mogelijk te beperken.’
‘De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Flevoland duurzame keuzes maakt. Dat betekent géén uitbreiding van Lelystad Airport.’
‘De uitbreiding van Lelystad Airport geeft veel werkgelegenheid en moet daarom snel worden gerealiseerd. Daarmee kan OMALA ook gaan doen waarvoor ze is opgericht. Wel zullen we oog moeten hebben voor de hinder en onzekerheid die omwonenden van het vliegveld ondervinden.’
‘We zijn bezorgd over de ontwikkelingen van Lelystad Airport. De geluidshinder die zal worden ondervonden, de uitstoot van fijnstof en de uitstoot van CO2 zullen we strenger gaan controleren.
Nu het vliegveld er inmiddels al ligt, na jarenlange discussie, hebben we besloten om onze energie te steken in het streven naar een zo goed mogelijk resultaat waarbij het aantal vluchten beperkt wordt gehouden. De provincie doet er alles aan om de overlast van Lelystad Airport door geluidshinder en fijnstof te minimaliseren. Nu Lelystad Airport er toch ligt, moet de provincie zorgen dat dit zo goed mogelijk economisch wordt uitgenut.’
‘Weet je dat de omwonenden van Flevoland Airport de dupe worden van een uitbreiding?
Daarom geen uitbreiding, is ook nog eens slecht voor het milieu.’
‘We staan, binnen de gestelde randvoorwaarden, achter de komst van Lelystad Airport en vinden dat deze ook zo snel mogelijk open moet, immers de besluiten hiertoe zijn reeds genomen. Wel is een belangrijke randvoorwaarde dat de knelpunten door laagvliegroutes zo snel mogelijk moeten worden opgelost door een herziening van het luchtruim. Hierdoor moet overlast voor delen van de gemeente Zeewolde en Dronten tot het minimum worden beperkt. De minister heeft dit reeds toegezegd en wij zullen haar hier ook aan houden. De ChristenUnie staat voor duurzaam vliegverkeer en Lelystad Airport kan daar ook een voorbeeldfunctie in vervullen en de provincie zal initiatieven daarvoor ook stimuleren.’
‘D66 Flevoland is voorstander van de opening van Lelystad Airport in 2020. Daarbij zijn de belangrijke uitgangspunten van Lelystad Airport wel leidend:
– Er is geen sprake van een nachtoperatie
– Er wordt alleen verkeer van Schiphol overgenomen
– Er is geen sprake van vrachtvluchten op Lelystad Airport
Daarnaast is het volgens D66 Flevoland belangrijk de herindeling van het luchtruim zo snel mogelijk te realiseren. Hierin zoeken we actief het contact met het rijk om dit te bespoedigen. Zowel de luchthaven zelf als het naastgelegen bedrijventerrein, Airport Garden City, is van groot belang voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Meer vliegbewegingen boven Flevoland zal ook andere gevolgen hebben. We zijn scherp op overlast veroorzaakt door vliegbewegingen vanaf Lelystad Airport.
D66 is niet voor ongebreidelde groei van de luchtvaartsector en ziet graag verduurzaming op dit gebied. De impact van vliegverkeer op het milieu en de directe leefomgeving moet zoveel mogelijk beperkt worden. Gezien de mondiale schaal van het vliegverkeer ziet D66 Flevoland daarin een belangrijke rol weggelegd voor de rijksoverheid en samenwerking in Europa.’
’50PLUS moet voorkomen dat Lelystad Airport in de toekomst verder uitbreidt tot een volwaardig vliegveld. Noch de ligging, noch de infrastructuur, noch de effecten op de omwonenden maken een dergelijke schaalsprong mogelijk. Wel heeft Lelystad Airport de potentie om uit te groeien tot een belangrijke economische motor van Flevoland. Dit economisch belang moet bij ieder besluit zorgvuldig worden afgewogen tegenover de belangen van omwonenden. Voor 50PLUS zal de kwaliteit van leven in onze provincie echter altijd prevaleren boven het economisch belang.’
‘De ontwikkeling van luchthaven Lelystad (noodzakelijk om de bereikbaarheid van Schiphol, van groot economisch belang voor Nederland, op niveau te houden) vormt een economische impuls (zowel door de toename van directe als indirecte werkgelegenheid) voor de regio. Negatieve effecten op het gebied van milieu worden zo goed als mogelijk gecompenseerd doordat de Provincie zorgt voor een goede inpassing in de leefomgeving.’
‘Er wordt al ruim 20 jaar gepraat over de mogelijkheden voor Lelystad Airport. CDA Flevoland heeft randvoorwaarden gesteld aan de uitbouw van Lelystad Airport tot volwaardig vliegveld: een maximaal en beheersbaar aantal vliegbewegingen (ook in de verre toekomst), geen vrachtverkeer, geen grote vliegtuigen, afspraken over (en met) omwonenden, en geen nachtvluchten. Deze voorwaarden zijn in 2015 de basis geweest van het Luchthavenbesluit, waarin onder meer de grenzen voor Lelystad Airport staan beschreven voor wat betreft geluid en andere milieu-effecten. Het CDA heeft de ambitie om het vliegveld het duurzaamste vliegveld van Europa te maken. Daarmee moet de overlast van vliegtuigen tot een minimum worden beperkt. Het CDA vindt dat de vliegroutes zo snel mogelijk moeten worden aangepast aan dit uitgangspunt. Het vliegveld trekt banen aan, bedrijven willen investeren in de omgeving van het vliegveld. Een dergelijke ontwikkeling is goed voor Lelystad, voor Flevoland en voor de regio en het past in de positie van Lelystad als knooppunt in verbindingen over de weg, het water en het spoor. Het CDA ziet op toe dat het proces over de (her)indeling van het luchtruim zo transparant mogelijk is.’
‘In het bevorderen van de banengroei in Flevoland past ook het vliegveld Lelystad. Hieruit kan een mooie vraag naar banen uit verschillende sectoren voortkomen. Daarbij moet wel ook worden gekeken naar de herindeling van het luchtruim en het juist doorlopen van alle procedures. Hiermee creëren we draagvlak en dat is essentieel.’
‘De VVD wil dat de opening van Flevoland Airport uiterlijk 1 april 2020 doorgang vindt zodat de vakantievluchten hier vandaan kunnen vertrekken. De afspraken met het Rijk in de tijd, over het aantal vliegbewegingen en zo min mogelijk overlast voor omwonenden blijven voor ons uitgangspunten.’
‘OPA is voor Lelystad Airport mits:
– Het probleem van de lage aanvlieg routes op bevredigende wijze is opgelost;
– In het luchthavenbesluit zelf expliciet is opgenomen dat nachtvluchten en vrachtvluchten van- en naar Lelystad Airport verboden zijn’
geen specifiek standpunt over Lelystad Airport
geen specifiek standpunt over Lelystad Airport
‘Lelystad Airport is volgens Respect! juist een katalysator voor de versterking en uitbreiding van de economische bedrijvigheid in Flevoland en kan zorgen voor veel nieuwe banen waardoor Wonen én Werken in Flevoland bevorderd wordt. Verder doorgroeien (na de fase 1 uitbreiding met vakantie en chartervluchten) naar een fase 2 met nacht-, vracht en grotere reguliere vluchten is voor Respect geen probleem maar de geluidsoverlast dient wel gereguleerd en/of beperkt te worden.’

terug-naar-bovenaan de tekst

Friesland

We hebben alle partijen langs onze eigen Lelystad Airport-meetlat gelegd op basis van hun verkiezingsprogramma voor de provinciale staten.

Partijstandpunt Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân

‘GroenLinks wil de uitbreiding van vliegveld Lelystad tegenhouden. De grenzen zijn bereikt. We hebben geen groter Lelystad Airport nodig. Niet als we een leefbare planeet willen en rust en natuur. GroenLinks zet zowel landelijk als in Provinciale Staten stevig in op een beperking van de groei van het vliegverkeer. We willen dat de provincie bij het Rijk aandringt op landelijke en internationale maatregelen voor reële prijzen van vliegtickets en op snellere treinen en betere treinverbindingen als alternatief voor vliegverkeer. Wat GroenLinks betreft gebruikt de provincie alle wettelijke middelen om de groei en uitbreiding van Lelystad Airport tegen te houden.’
‘Wij hebben de motie van GrienLinks mee ondertekend. Het ministerie laat onze burgers in de steek. Ze had in 2009 al moeten beginnen met een herindeling van het luchtruim, maar wij merken er nog niets van. Als Lelystad Airport uit gaat breiden, heeft dat schadelijke gevolgen voor onze burgers. Eerder al kregen alle fracties nog het bericht dat ook uit medisch onderzoek blijkt dat de MER niet deugd. Momenteel lijkt het er op dat economisch voordeel op de korte termijn het wint van de volksgezondheid en een gedegen voorbereiding. Wat onze fractie betreft kunnen we dat als Friese staten niet zomaar accepteren. Laat het ministerie haar verantwoordelijkheid nemen en eerst haar achterstallig huiswerk doen.
De provincie zet zich in voor een krimp van de luchtvaart en verzet zich tegen de uitbreiding van vliegvelden.
In de plannen voor ruimtelijke ordening is geen plaats voor nieuwe of grotere vliegvelden. De provincie verzet zich tegen uitbreiding van vliegveld Lelystad.’
‘De SGP wil echter geen opstelling van Lelystad Airport zolang sprake zal zijn van zogenaamde laagvliegroutes. Deze laagvliegroutes zorgen in een groot gebied voor geluidshinder. Eerst moet duidelijk zijn dat de herindeling van het luchtruim het mogelijk maakt om snel hoger te gaan vliegen dan wel dat vliegtuigen via het IJsselmeer weg kunnen.’
‘De SP is tegen de opening van Lelystad Airport. Vliegen is enorm milieuvervuilend en niet duurzaam. Een vliegtuig produceert bij het opstijgen veel CO2 en fijnstof. De geplande uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Vliegveld Lelystad betekent een grote toename van (geluids)overlast door laagvliegende vliegtuigen en een aantasting van het leefmilieu, natuur en de economie in grote delen van Overijssel. Mocht de opening van Lelystad Airport toch worden doorgedrukt, dan moet éérst het Nederlandse luchtruim opnieuw worden ingedeeld zodat er aanzienlijk hoger gevlogen kan worden van en naar de luchthaven en de overlast minder groot is.’
‘De ChristenUnie dringt erop aan dat eerst het luchtruim wordt heringedeeld alvorens vliegveld Lelystad wordt opengesteld. Doel hiervan is dat vliegtuigen hoger gaan vliegen, in glijvlucht gaan landen en zo minder overlast veroorzaken. De verruiming van Lelystad mag niet ten koste gaan van de schone lucht en rust in onze provincie. De ChristenUnie begrijpt het economisch belang van openstelling van vliegveld Lelystad, maar het aspect van leefbaarheid staat voorop.’
‘D66 bepleit nadrukkelijk: eerst vaststelling van de Luchtvaartnota 2020-2050, dan herindeling van het luchtruim en pas dan opening Lelystad Airport. De (tijdelijke) lage routes zijn voor D66 onacceptabel vanwege overlast voor onze inwoners, gezondheid en veiligheid. Bovendien is onduidelijk hoe lang die tijdelijkheid duurt. Weliswaar zegt de minister tot 2023, maar dat is niet afdwingbaar. D66 verstaat onder herindeling van het luchtruim een herindeling waarbij al het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport substantieel hoger vliegt dan destijds is voorzien bij de vaststelling het Luchthavenbesluit Lelystad 2015.’
‘Voordat luchthaven Lelystad in gebruik genomen kan worden, moet het luchtruim boven Nederland heringedeeld worden. Dan kunnen ook de vlieghoogtes worden bepaald. Pas daarna is de overlast voor burgers en bedrijven vast te stellen. Die moet natuurlijk zo beperkt mogelijk zijn!’
‘Voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport moet er eerst een herindeling van het luchtruim plaatsvinden. Daarbij is inspraak en openheid richting de burgers van alle betrokken provincies noodzakelijk.’
Geen specifiek standpunt over Lelystad Airport
‘De FNP vindt dat de nieuwe verdeling van het luchtruim eerst en zo snel mogelijk plaats moet vinden. Vliegtuigen kunnen dan, bij het opstijgen eerder en bij het dalen langer, hoger vliegen.’
‘Het CDA maakt zich zorgen over de voorgenomen uitbreiding van vliegveld Lelystad, als het gaat om de effecten van het geluid op de leefbaarheid en gezondheid van mensen en toerisme. De gevolgde procedure rammelt en de betrouwbaarheid van de Rijksoverheid is in het geding.’
Het CDA vindt dat de openstelling van Lelystad Airport alleen kan plaatsvinden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het luchtruim in uiterlijk 2023 is heringedeeld en dat de laagvliegroutes verdwijnen”
Geen specifiek standpunt over Lelystad airport
‘De VVD s voor uitbreiding van Lelystad Airport. Het is nu al duidelijk dat Lelystad Airport in de toekomst de potentie heeft uit te groeien tot een banenmotor. Overal waar vliegvelden floreren, vestigen zich bedrijven. Dit kan belangrijk zijn voor banen in het noorden, juist ook in onze provincie. Fryslân ligt vlakbij deze nieuwe luchthaven en zal merken dat de economie hiermee aantrekt. Als het in Lelystad regent zou het rondom Lelystad moeten druppelen. Maar het zal voor Fryslân niet bij druppelen blijven is de verwachting van de VVD. Gemeenten, provincies, Rijk en aanverwante organisaties zoals bijvoorbeeld SNN zouden juist gezamenlijk moeten optrekken om te zorgen dat er goede openbaar vervoer verbindingen richting Lelystad Airport komen. De VVD is ook voor herverdeling van het luchtruim. Dit mag wat ons betreft echter niet leiden tot vertraging van de opening van Lelystad Airport.’
‘OPA is voor Lelystad Airport mits:
– Het probleem van de lage aanvlieg routes op bevredigende wijze is opgelost;
– In het luchthavenbesluit zelf expliciet is opgenomen dat nachtvluchten en vrachtvluchten van- en naar Lelystad Airport verboden zijn’
geen specifiek standpunt over Lelystad Airport
‘Aan- en afvliegroutes vliegveld Lelystad moeten zo weinig mogelijk overlast geven voor de inwoners van de provincie Fryslân’

terug-naar-bovenaan de tekst

Drenthe

We hebben alle partijen langs onze eigen Lelystad Airport-meetlat gelegd op basis van hun verkiezingsprogramma voor de provinciale staten.

Partijstandpunt Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe

‘GroenLinks blijft zich verzetten tegen de lage aanvliegroutes over Drenthe als gevolg
van de voorgenomen uitbreiding van vliegveld Lelystad.’
‘De provincie zet zich in voor een krimp van de luchtvaart en verzet zich tegen de uitbreiding
van vliegvelden. ‘
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport
Geen standpunt over Lelystad Airport

terug-naar-bovenaan de tekst