Lelystad: ongeschikt als locatie

Lelystad: ongeschikte locatie voor een luchthaven

De keuze voor laagvliegen over een dergelijk lange afstand en de locatie  Lelystad voor een nieuw vliegveld is opmerkelijk. Want er is niet genoeg ruimte in het luchtruim en Lelystad ligt te dicht bij Schiphol. Bovendien is Lelystad Airport onmogelijk in te passen vanwege de omliggende natuur- en stiltegebieden. Maar negatieve adviezen worden achtergehouden en niet gedeeld met de Tweede Kamer en komen pas boven tafel als politieke besluiten zijn genomen.

Al in 2009 waarschuwingen: het kàn niet

Al in 2009 waarschuwde de Luchtverkeersleiding (LVNL) het volgende: Lelystad Airport is géén geschikte locatie voor een tweede grote luchthaven, er is niet genoeg ruimte in het luchtruim en Lelystad ligt te dicht bij Schiphol. Het vliegverkeer van en naar Schiphol ligt als een ‘balkon’ boven Lelystad, schrijft LVNL. Om het Schipholverkeer niet te hinderen – een harde voorwaarde – moeten de vliegtuigen van en naar Lelystad onder het luchtverkeer van en naar Schiphol blijven.

De Luchtverkeersleiding schreef dit samen met adviesbureau To70 in een adviesrapport 'Luchtruim Flevoland 2020: een verkenning van de mogelijkheden'.

Ook adviesbureau Alterra gaf een negatief advies. Uit het rapport  'Uitbreiding vliegverkeer Lelystad Airport en alternatieve locaties in relatie tot "Natuurontwikkeling" in de regio' blijkt dat het inpassen van een nieuw vliegveld onmogelijk is. Vanuit het perspectief verantwoord natuurbeheer wordt afgeraden om laag over de Natura2000 gebieden te vliegen en wordt geadviseerd Ketelmeer en Vossemeer volledig te vermijden.

Kritische rapporten niet gedeeld met Tweede Kamer

Beide kritische rapporten worden terzijde gelegd door het ministerie van I&W. Ook is het advies nergens openbaar gemaakt en niet gedeeld met de Tweede Kamer.

Pas in 2010 en nadat de politieke besluiten zijn genomen, wordt per brief aan V&W, VROM en Defensie gemeld dat "van een eenvoudige inpassing van het vliegveld Lelystad geen sprake kan zijn". Bovendien worden knelpunten gesignaleerd rond de Oostvaardersplassen en andere Natura2000 en EHS gebieden.

Was deze informatie wel gedeeld, dan was de politieke discussie vermoedelijk heel anders verlopen evenals de besluitvorming.

Bekijk hier de aflevering van Zembla: 'Luchtruim niet geschikt voor uitbreiding Lelystad Airport'.

De Stentor schreef er dit artikel over: 'Kritisch, maar 'gedateerd' rapport over Lelystad Airport boven water'

Lees ook:

  • vogelbotsing lelystad airport veiligheid