Stichting Laagvliegen Nee

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen worden juridisch en financieel vertegenwoordigd door stichting Laagvliegen NEE.

Aanleiding tot oprichting ‘Laagvliegen NEE’

Mocht Lelystad Airport openen, dan betekent dit laagvliegroutes tot wel 200 kilometer van de luchthaven.

Laagvliegroutes tasten een gezond, goed, veilig en aantrekkelijk woon- en leefklimaat en de natuurwaarden aan in het gehele gebied voor inwoners, instellingen, bedrijven, recreanten.

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) voeren sinds 2018 gezamenlijk actie tegen de laagvliegroutes. De Stichting Laagvliegen NEE wil zich, middels fundraising inzetten

Doel ‘Laagvliegen NEE’

In het kort heeft de stichting het doel het trachten te voorkomen en beperken van:

 • Geluidshinder en andere vormen van overlast en aantasting van natuurgebieden, bos- en heidegebieden, Natura 2000 en stiltegebieden, habitats, flora en fauna;
 • Aantasting van het woon- en leefklimaat, gezondheid daaronder begrepen, en toerisme;
 • Veiligheidsincidenten

als gevolg van (laag) overvliegende vliegtuigen boven Nederland.

Het doel staat uitgebreider beschreven in het beleidsplan van de stichting.

Werkzaamheden

De stichting wil, middels het verkrijgen van vermogen, de doelen van de stichting dichterbij te brengen.

De stichting werft financiële middelen door te vragen om donaties aan particulieren. De werving loopt persoonlijk (face-to-face), telefonisch en via flyers, brieven en e-mails. In 2019 waren er vergevorderde plannen om een sponsorloterij te organiseren t.b.v. fondsenwerving. In 2020 heeft het bestuur, na een goede marktanalyse, deze actie als te risicovol bestempeld en de plannen niet doorgezet. De verkregen donaties zijn voldoende om de activiteiten te bekostigen.

Meer hierover in het beleidsplan van de stichting.

Activiteiten ‘Laagvliegen NEE’

De stichting wil, middels het verkrijgen van vermogen, de doelen van de stichting dichterbij brengen. De activiteiten bestaan uit het werven van financiele middelen. Hiermee wordt (via SATL) het volgende mogelijk gemaakt:

 • voorlichting aan ambtenaren, bestuurders, politici en burgers;
 • het doen en laten uitvoeren van onderzoek;
 • het uitgeven van publicaties (zoals het boek ‘Schiphol regeert’);
 • het inwinnen van juridisch advies;
 • het voeren van juridische procedures (bijvoorbeeld procedures om documenten op basis van de WOB ook daadwerkelijk openbaar te krijgen);
 • dragen van kosten voor beheer en administratie (bijvoorbeeld de kosten voor   boekhouding en accountant).

Beloningsbeleid ‘Laagvliegen NEE’

Alle mensen die verbonden zijn aan SATL en de stichting Laagvliegen NEE zetten zich onbezoldigd in. Ook wordt geen onkostenvergoeding uitgekeerd vanuit de stichting.

Overigens zijn we van mening dat de overheid een onkostenvergoeding dient uit te keren voor alle diensten die burgers verlenen aan de overheid. Zo worden de experts verbonden aan SATL veelvuldig gevraagd voor de (vele) participatietrajecten. Hier staat zelfs geen reiskostenvergoeding tegenover. En zo leveren de experts van SATL onderbouwde adviezen en zienswijzen, die de kwaliteit van ingehuurde adviesbureaus overstijgen.

Ook de voorlichting aan ambtenaren, bestuurders, burgers en politici doen de mensen verbonden aan SATL onbezoldigd.

Bestuur ‘Laagvliegen NEE’

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Voorzitter: Dhr. Steffen Hofstra
 • Secretaris: Dhr. Jan Rooijakkers
 • Penningmeester: Dhr. Klaas Wagenaar
 • Algemeen bestuurslid: Dhr. Jules van der Weerd
 • Algemeen Bestuurslid: Dhr. Mijndert Ververs

Via [email protected] kunt u contact opnemen met de stichting.

ANBI status

De stichting ‘Laagvliegen NEE’ heeft een ANBI status. De stichting heeft de ANBI-status per 15 april 2019 verkregen.

Het RSIN nummer is 859681944.

Akte van Oprichting 2018.508002 TR/MO

ANBI-nummer 8596 81 944

Het ANBI formulier is hier te downloaden. Hierin is ook de financiële verantwoording  opgenomen.