Meer vervuiling op Schiphol door opening Lelystad

Schiphol wil vakantievluchten op termijn uitplaatsen naar het nog goedkopere Lelystad Airport. De vrijgevallen ruimte op Schiphol moet dan worden opgevuld met grotere toestellen die vooral intercontinentale bestemmingen aandoen. Dat leidt echter tot fors meer luchtverontreiniging rond Schiphol, zo rekent drs A. Tukkers ons voor.

De luchtvaartindustrie verkoopt zichzelf graag als groene engel van onze samenleving. (foto: Morning Brew via Unsplash).

In dit artikel is op detailniveau ingegaan op de geluidsproductie van vliegtuigen die Schiphol aandoen. Uitgangspunt was een telling van alle ruim 700 aankomsten op een willekeurig gekozen, maar drukke dag: 10 juli 2019.

Op de geluidscertificaten uit dat artikel wordt het geluidsniveau gemeld van ieder toestel, maar ook het type vliegtuigmotor en het aantal motoren per vliegtuig (meestal twee, soms vier). In aansluiting hierop werd op de site van EASA de database met uitgebreide informatie over de emissies van deze motoren onder verschillende omstandigheden geanalyseerd.

Net als de geluidsmetingen worden de emissiemetingen uitgevoerd volgens door ICAO voorgeschreven procedures.

Door de gegevens van beide bestanden te combineren is per vliegtuigtype een gewogen gemiddelde te berekenen van de emissiegegevens voor ieder vliegtuig. Vliegtuigen van hetzelfde type verschillen vaak onderling in configuratie, onder meer het fabrikaat en type motor verschilt onderling nogal eens.

De database met emissiegegevens heeft uitsluitend betrekking op straalmotoren. Daarom valt één van de op 10 juli vorig jaar gesignaleerde vliegtuigtypes af, dat is immers een propellorvliegtuig (DHC8).

De resterende 24 vliegtuigtypes met in totaal 705 aankomsten op die dag staan vermeld in bovenstaande tabel. Hierbij is een arbitrair onderscheid gemaakt tussen vliegtuigen voor de middellange afstand met een maximaal startgewicht (MTOM) kleiner dan 100 ton en vliegtuigen met intercontinentale bestemmingen (MTOM groter dan 100 ton).

Op de afbeelding hierboven staat een voorbeeld van een ICAO-geluidscertificaat. Rechtsboven staat het ID-nummer van het betreffende vliegtuig, te vergelijken met het kenteken van een auto. Verder is in het kader van dit artikel van belang de vermelding van merk en type vliegtuigmotor, plus het aantal motoren.

Op de tweede afbeelding staat een voorbeeld van een emissiecertificaat. Linksboven worden de type-aanduiding en het unieke ID-nummer van de motor vermeld. In tegenstelling tot de database van de geluidscertificaten, die compleet is, bevat de database per motortype slechts één tot hooguit enkele certificaten.

De emissiegegevens van de uitgevoerde tests staan vermeld in de middelste kolom. Tests worden uitgevoerd bij vier verschillende motorvermogens, die samen model staan voor de gehele landings- en startprocedure (LTO = Landing and Take-off), dus voor alles wat te maken heeft met aankomst en vertrek op de luchthaven.

Het betreft de volgende omstandigheden:

De laatstgenoemde fase staat voor het taxiën bij vertrek en aankomst.

Voor elk van deze omstandigheden worden emissiegegevens vermeld voor het brandstofverbruik in kilogram per seconde, de emissies van koolwaterstoffen, koolmonoxide en stikstofoxyden in gram per kilogram brandstof.

De CO2-emissies zijn ook bekend met de omrekenformule van 1 kilogram kerosine levert na verbranding 3,157 kilogram CO2 op.

De resultaten van deze berekeningen voor Landing en Take-off (LTO) staan vermeld in Tabel 2 voor beide categorieën vliegtuigen als een gewogen gemiddelde.

Consequenties opening Lelystad
Met de openstelling van vliegveld Lelystad wil Schiphol vakantievluchten naar Lelystad verhuizen, zodat Schiphol zich zelf kan richten op intercontinentale verbindingen. In de gedroomde eindsituatie worden 45.000 van die vakantievluchten naar het nieuwe land verhuisd.

Voor ieder vliegtuig dat zo op Schiphol verdwijnt komt een zwaarder intercontinentaal toestel terug, met een grotere klimaatbelasting. Met behulp van de gegevens in bovenstaande tabel kan eenvoudig worden berekend op welke manier de emissies op beide luchthavens toenemen.

Omdat in de LTO-procedure zowel start als landing is verdisconteerd wordt qua LTO gerekend met een aantal van maximaal 22.500 per jaar.

De conclusie van deze exercitie is heel simpel: de huidige plannen zorgen voor een enorme toename van de emissie van CO2, stikstof en koolmonoxide op Schiphol, terwijl op Lelystad een hele nieuwe bron van uitstoot ontstaat.

Voor Schiphol zullen de extra emissies zelfs 2,5 tot 4 keer zo hoog zijn als op Lelystad.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Schipholwatch.nl

Auteur

drs A. Tukkers