CO2 Uitstoot

CO2-uitstoot

Vliegtuigen leveren een belangrijke bijdrage aan de CO2 uitstoot.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) berekende dat de Nederlandse luchtvaartsector in 2021  8 miljard kilo CO2 uitstootte. De uitstoot die plaatsvond in het buitenlandse luchtruim is hierin meegeteld. De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, is juist niet meegeteld. (bron)

In 2016 heeft staatssecretaris Dijksma het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend namens de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het akkoord ging per 2020 in. Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder moet uitstoten. De Europese Commissie toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan de gestelde doelen.

Nederland werkt nationaal aan 49% minder uitstoot. Nederland wil, als andere landen meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, maar 55 %.

De Nederlandse overheid is met de doelen aan de slag gegaan en heeft een plan opgesteld, uitleg hierover vind je hier.

CO2 Emissie van de luchtvaart blijft zelfs op de Lange termijn stijgen

Uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de luchtvaart zal toenemen en daarmee ook de co2 uitstoot. Zelfs alle technologische ontwikkelingen kunnen dit niet voorkomen.

In twee scenario’s wordt uitgegaan van flinke groei en grote groei

Download de notitie: CO2-emissie van de luchtvaart op de lange termijn

2023: Lelystad Airport – nog steeds houdt de Nederlandse overheid vast aan het openen van een extra vliegveld voor groot handelsverkeer.

Onbegrijpelijk in deze tijd, als je je beseft dat:

De opening van Lelystad Airport is bedoeld om vakantievluchten over te nemen van Schiphol, 45.000 per jaar, zodat Schiphol de ruimte krijgt om 45.000 extra intercontinentale vluchten aan te trekken.

Een vliegtuig voor vakantievluchten is 5x zo licht dan een intercontinentaal vliegtuig en vliegt bovendien gemiddeld per vlucht een veel kortere afstand.

Wanneer we alleen kijken naar het opengaan van Lelystad Airport, dan betekent dat per vlucht gemiddeld 2380 kg CO2 en 8,4 kg NOx wordt uitgestoten. Voor 45.000 vluchten kom je dan  op 53.500 ton CO2 en 212 ton NOx.

Als deze vluchten worden verplaatst van Schiphol naar Lelystad en Schiphol  45.000 extra intercontinentale vluchten aantrekt geeft dat ook nog een extra hoeveelheid uitstoot van 130.000 ton CO2 en 830 ton NOx per jaar.

Per saldo levert het openstellen van Lelystad Airport een extra uitstoot op van 76.500 ton CO2 en 618 ton NO op jaarbasis!

Trek zelf uw conclusie.